Luttich-nowoczesność inspirowana naturą

Odkryj rów­no­wa­gę pomię­dzy natu­rą, a nowo­cze­sno­ścią zapre­zen­to­wa­ną w kolek­cji mebli Lut­tich. Wybar­wie­nie dąb bari­que i widocz­ne usło­je­nie drew­na to odwo­ła­nie do natu­ry, któ­re spraw­dzi się w każ­dym wnę­trzu. To uni­wer­sal­na baza, któ­rą możesz prze­ła­mać kolo­ro­wy­mi dodat­ka­mi. Pro­sta sty­li­sty­ka i sub­tel­nie zaoblo­ny blat zosta­ją pod­kre­ślo­ne uchwy­ta­mi. Sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka w natu­ral­nym odcieniu …

Arendal-meble z ponadczasowym akcentem w salonie

Meble ponad­cza­so­we, a przy tym ele­ganc­kie i efek­tow­ne. Postaw na sub­tel­ne żło­bie­nia i odważ­ne akcen­ty w kolek­cji Aren­dal. Kla­sycz­ne wybar­wie­nie bie­li prze­ła­ma­no natu­ral­nym drew­nem w rogach brył, a for­ni­ro­wa­ne wstaw­ki prze­bi­ja­ją w prze­strze­niach mię­dzy szu­fla­da­mi i szaf­ka­mi. Fron­ty sza­fek ozdo­bio­no pio­no­wy­mi fre­za­mi, któ­re doda­ją wnę­trzu cha­rak­te­ru. Nowo­cze­sną linię pod­kre­śla­ją bezuchwytowe …

Meble Romance-skandynawska wizytówka mieszkania

Poko­chaj mod­ne, jasne i zachwy­ca­ją­ce aran­ża­cje w sty­lu skan­dy­naw­skim. Kolek­cja Roman­ce łączy w sobie ele­gan­cję, schlud­ność i funk­cjo­nal­ność. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne jasnych fron­tów z ciem­niej­szy­mi bla­ta­mi spraw­dzi się jako pod­sta­wa aran­ża­cji. Srebr­ne uchwy­ty i cha­rak­te­ry­stycz­ne ramy na fron­tach pod­kre­śla­ją cha­rak­ter linii tych mebli. Kolek­cja Roman­ce pozwo­li na aran­ża­cje zachwy­ca­ją­ce­go przed­po­ko­ju, tworząc …

Z meblami Luca Juzi stwórz prowansalskie wnętrze

Przy­tul­ne, jasne, domo­we to aran­ża­cje w sty­lu pro­wan­sal­skim. Teraz dostęp­ne tak­że w naszym skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie. Wspo­mnie­nia ze sło­necz­nych waka­cji oży­ją dzię­ki kolek­cji Luca Juzi. Pro­ste bry­ły zdo­bio­ne są ramia­ka­mi na fron­tach, któ­re pod­kre­ślą sty­li­sty­kę. Jasne kor­pu­sy i fron­ty w kolo­rze modrzew sibiu jasny prze­ła­mu­ją ciem­niej­sze bla­ty w wybarwieniu …

Kolekcja Lines-sposób na nowoczesną i użytkową sypialnię

Kolek­cja mebli sypial­nia­nych Lines spraw­dzi się w nowo­cze­snych aran­ża­cjach. Pro­ste bry­ły i prze­my­śla­ne roz­wią­za­nia pod­no­szą kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne ciem­nej sza­ro­ści (lava) i dąb car­pa­tia bie­lo­na z pew­no­ścią zachwy­ci miło­śni­ków sto­no­wa­nych aran­ża­cji. Spo­kój i ciszę pod­czas użyt­ko­wa­nia gwa­ran­tu­ją pro­wad­ni­ce z sys­te­mem ciche­go domy­ku. W skład kolek­cji Lines wcho­dzi łóżko …

Elis-meble do nowoczesnego pokoju dziennego

Uni­wer­sal­ną biel połą­czo­no tu z ele­men­ta­mi natu­ral­ne­go drew­na two­rząc inspi­ru­ją­ca kom­po­zy­cję. Ory­gi­nal­nie drew­nia­ne listwy naroż­ne z drew­na buko­we­go, brak uchwy­tów oraz pro­fe­sjo­nal­ne akce­so­ria wpi­su­ją się w tren­dy nowo­cze­snych roz­wią­zań wnę­trzar­skich. Wybór pomię­dzy sub­tel­ny­mi nóż­ka­mi a ele­ganc­ki­mi coko­ła­mi dla poszcze­gól­nych elemn­tów. W kolek­cji Elis znaj­dziesz 12 ele­men­tów: 4 rodza­je sza­fek wiszących …

Oryginalne meble do jadalni lub salonu

Jasny odcień z odwzo­ro­wa­niem słoi wier­nie odda­je natu­ral­ny design skan­dy­naw­skich mebli. Meble Amster­dam inspi­ro­wa­ne są tra­dy­cją skan­dy­naw­ską i holen­der­ską. Pogru­bio­ne boki i uchwy­ty w posta­ci czar­nych gałek, to połą­cze­nie, któ­re nada­je mu siel­ski wygląd i styl. Bez­gło­śne otwie­ra­nie fron­tów zapew­nia­ją solid­ne zawia­sy reno­mo­wa­nej firmy.

Modai-mnogość wymiarów do każdej przestrzeni

Modai to powrót do począ­t­ku-do czy­stej for­my, bie­li, czer­ni i natu­ral­ne­go drew­na. Do wybo­ru lek­ka meta­lo­wa pod­sta­wa dla wybra­nych brył. Jako uzu­peł­nie­nie dostęp­ne są lek­kie i ażu­ro­we bla­ty sto­li­ków. Wszyst­ko to nada­je nie­zwy­kle mini­ma­li­stycz­ny cha­rak­ter. Poczuj na nowo powiew świe­żo­ści, jaki nie­sie ze sobą ultra­pro­sta linia i nowo­cze­sna, lek­ka bry­ła mebli.

Moko-Rozbudowana kolekcja designerskich mebli w UK

Meble Moko to nie­zwy­kłe ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie kąci­ków tele­wi­zyj­nych, bufe­tów, witryn, komód, rega­łów i sto­li­ków. Stwórz salon poko­jo­wy we współ­cze­snej, mini­ma­li­stycz­nej sty­li­sty­ce inspi­ro­wa­nej lata­mi 60-tymi. Lek­kie i pojem­ne bry­ły mebli łączą uni­kal­ne kolo­ry i funk­cjo­nal­ność prze­cho­wy­wa­nia. Ciesz się oglą­da­niem fil­mów z bli­ski­mi, a w razie potrze­by ukryj TV za …

Muro-meblowe zestawy telewizyjne o najwyższej jakości.

Kom­ple­ty Muro wypo­sa­żo­no w mar­ko­we zawia­sy i pro­wad­ni­ce, któ­re pozwa­la­ją na łatwe użyt­ko­wa­nie i dostęp. Fron­ty sza­fek wcho­dzą­cych w zestaw zwień­czo­no ele­ganc­ką folią PVC. Dwu­barw­na bry­ła ma moż­li­wość mon­ta­żu dodat­ko­we­go oświe­tle­nia. Kolek­cja Muro to nie­zwy­kle prak­tycz­ny pomysł na mod­ne, a przy tym czy­ste, este­tycz­nie wnę­trze. Do wybo­ru sze­ro­ka ofer­ta regałów …