Z meblami Luca Juzi stwórz prowansalskie wnętrze

Przy­tul­ne, jasne, domo­we to aran­ża­cje w sty­lu pro­wan­sal­skim. Teraz dostęp­ne tak­że w naszym skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie. Wspo­mnie­nia ze sło­necz­nych waka­cji oży­ją dzię­ki kolek­cji Luca Juzi. Pro­ste bry­ły zdo­bio­ne są ramia­ka­mi na fron­tach, któ­re pod­kre­ślą sty­li­sty­kę. Jasne kor­pu­sy i fron­ty w kolo­rze modrzew sibiu jasny prze­ła­mu­ją ciem­niej­sze bla­ty w wybar­wie­niu dąb sono­ma ciem­na. Cha­rak­ter linii pod­kre­śla­ją cięż­kie uchwy­ty w kolo­rze sta­re­go żela­za. Z kolek­cją Luca Juzi możesz urzą­dzić funk­cjo­nal­ny pokój mło­dzie­żo­wy, sypial­nię, salon i gabinet.

Leave a Reply