Meble Irma już w UK

Irma to nowa, cie­ka­wa pro­po­zy­cja. Cechu­je ją połą­cze­nie nowo­cze­sne­go desi­gnu z dwo­ma obec­nie bar­dzo mod­ny­mi warian­ta­mi kolo­ry­stycz­ny­mi.
Pierw­szym warian­tem jest połą­cze­nie mato­wej bie­li wraz z bia­łym poły­skiem. Jest to naj­bar­dziej mod­ne obec­nie połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne. Poda­ny wariant kolo­ry­stycz­ny zawie­ra 2 kolo­ry wsta­wek w kom­ple­cie. Stan­dar­do­wą bia­łą wstaw­kę oraz dąb magia, dzię­ki cze­mu prze­ła­ma­no tutaj wszech­obec­ną biel. Takie roz­wia­za­nie wpro­wa­dza uroz­ma­ice­nie pod­czas użyt­ko­wa­nia mebla. Twój salon wca­le nie musi być nud­ny. Kupu­jąc jed­ną bry­łę, zysku­jesz moż­li­wość zmia­ny wstaw­ki, kie­dy tyl­ko chcesz. Dru­gi wariant kolo­ry­stycz­ny to kor­pus w kolo­rze dębu oraz front w bia­łym poły­sku. Kolek­cja Irma posia­da sys­tem ciche­go domy­ka­nia drzwi w stan­dar­dzie, har­to­wa­ne szkło w witry­nach oraz oświe­tle­nie zewnętrz­ne. Zapo­znaj się z naszą peł­ną ofer­tą pol­skich mebli w UK kli­ka­jąc odno­śnik “Przejdź do skle­pu”

Styl vintage w meblarstwie powraca

Mod­na z poprzed­nich dekad sty­li­sty­ka mebli powra­ca. Styl vin­ta­ge na nowo może zago­ścić w Pań­stwa miesz­ka­niach. Pro­sty styl mebli Heda prze­ła­ma­no solid­nym ste­la­żem z drew­na sosno­we­go. Neu­tral­na biel i bla­ty w wybar­wie­niu modrzew sibiu zło­ty i wie­le dostęp­nych ele­men­tów daje moż­li­wo­ści na stwo­rze­nie mod­nej aran­ża­cji salo­nu, jadal­ni, jak i poko­ju mło­dzie­żo­we­go. Pod­kre­śle­niem lek­kiej for­my brył są wyso­kie nogi i mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty.

Sara, Barka-wersalki UK, sofy Londyn

Wer­sal­ki to jed­ne z bar­dziej wie­lo­funk­cyj­nych i prak­tycz­nych mebli, któ­re szcze­gól­nie dosko­na­le spraw­dza­ją się w Anglii, gdzie czę­sto dys­po­nu­je­my ogra­ni­czo­ną powierzch­nią. Są to meble bar­dzo funk­cjo­nal­ne i prak­tycz­ne. Z jed­nej stro­ny pozwa­la­ją na relaks i odpo­czy­nek pod­czas dnia, kie­dy słu­żą jako sofa, kana­pa, a z dru­giej stro­ny może słu­żyć jako łóż­ko do codzien­ne­go spa­nia. Wer­sal­ki dodat­ko­wo wypo­sa­żo­ne są w pojem­nik na pościel i dosko­na­le spraw­dza­ją się w sypial­ni mło­dzie­żo­wej, w salo­nie i poko­ju gościn­nym. Ponad­cza­so­wy styl i wyso­ka jakość dopeł­nia­ją pozy­tyw­ny wize­ru­nek naszych wer­sa­lek. War­to przy tym zazna­czyć, że dużą zale­tą jest rów­nież ich cena, któ­ra u nas wyno­si już od £195, co kla­sy­fi­ku­je wer­sal­ki jako tanie meble tapi­ce­ro­wa­ne. Odwiedź nasz sklep w Lon­dy­nie aby zoba­czyć i wypró­bo­wać je “na żywo”. Ofe­ru­je­my tak­że sze­ro­ką ofer­tę innych mebli tapi­ce­ro­wa­nych w tym naj­lep­szej jako­ści sofy, kana­py, naroż­ni­ki, fote­le i pufy-naj­więk­szy wybór w UK.

Komplety mebli Spalt w skandynawskim stylu

Jest to kolej­na pro­po­zy­cja od Black Red Whi­te. W kom­ple­tach tych zasto­so­wa­no połą­cze­nie bie­li i drew­na. Kom­ple­ty mebli Spalt bazu­ją na pro­sto­cie brył i wstaw­kach we fron­tach w kolo­rze dąb rdzeń, co two­rzy este­tycz­ną i funk­cjo­nal­ną zabu­do­wę salo­nu. Dodat­ko­wy efekt daje zamon­to­wa­ne oświe­tle­nie LED w witry­nach. Dostęp­ne 6 brył, two­rzy moż­lio­wość zesta­wie­nia ze sobą dwu zesta­wów meblo­ścia­nek.


Office Lux-nowoczesne, estetyczne i praktyczne meble biurowe

Ofer­ta pol­skich mebli w UK to nie tyl­ko meble poko­jo­we, mło­dzie­żo­we, jadal­nie, czy do sypial­ni, ale tak­że meble biu­ro­we. Sys­tem mebli biu­ro­wych Offi­ce Lux od BRW, to gwa­ran­cja kom­for­to­wych warun­ków pra­cy. Pro­sto­ta brył w połą­cze­niu z uni­wer­sal­ną kolo­ry­sty­ką dają wie­le moż­li­wo­ści aran­ża­cji biu­ra. Jasny sza­ry kor­pus jest sub­tel­ną ramą dla fron­tów, któ­re zosta­ły wyko­na­ne ze szkła lakie­ro­wa­ne­go w gra­fi­to­wym kolo­rze. Dzię­ki błysz­czą­cym ele­men­tom-fron­tom, pomiesz­cze­nie biu­ra wyda­je się optycz­nie znacz­nie więk­sze, a jego wygląd nabie­ra ele­gan­cji. W skład kolek­cji Offi­ce Lux wcho­dzi wie­le brył, któ­re moż­na dowol­nie ze sobą zesta­wiać, co pozwa­la zapro­jek­to­wać funk­cjo­nal­ne i nowo­cze­sne biu­ro.

Boca-pomysł na ożywienie białego przedpokoju

Z kolek­cją Boca stwo­rzysz jasną aran­ża­cję przed­po­ko­ju, dzię­ki prze­ła­ma­niu bie­li natu­ral­ny­mi dodat­ka­mi. Połą­cze­nie kla­sycz­nej bie­li w poły­sku i ele­men­tów w kolo­rze dąb rdzeń dosko­na­le spraw­dzi się we wnę­trzach zarów­no w sty­lu skan­dy­naw­skim jak i nowo­cze­snym.
Moż­li­wość zesta­wie­nia mebli pozwo­li opty­mal­nie wyko­rzy­stać prze­strzeń. W skład przed­po­ko­ju wcho­dzi wyso­ka 2-drzwio­wa sza­fa z lustrem, szaf­ka na buty z sie­dzi­skiem, komo­da, lustro i wie­szak na kurt­ki i płasz­cze.

Grafitowe Brindisi

Szu­kasz nowo­cze­snych mebli do swo­je­go miesz­ka­nia, a więk­szość obec­nie ofe­ro­wa­nych mebli wystę­pu­je w bia­łych i czar­nych połą­cze­niach? Mamy dla Cie­bie coś inne­go.
Naj­now­sza kolek­cja Brin­di­si to sty­lo­wa kolek­cja dostęp­na w kolo­rze gra­fi­to­wym. Pro­ste kon­struk­cje brył i uni­wer­sal­ny kolor prze­ła­ma­no tutaj ory­gi­nal­ny­mi uchwy­ta­mi w kolo­rze dąb San Remo jasny. Dzię­ki róż­no­rod­nym bry­łom stwo­rzysz spój­ną aran­ża­cję salo­nu i przed­po­ko­ju.


Kolekcja Zele to od dzisiaj lekka forma w Twoim domu

Dla tych, któ­rzy lubią nowo­cze­sność i dla tych, któ­rzy cenią pięk­no dębo­wych mebli powsta­ła kolek­cja Zele. Kor­pus w wybar­wie­niu dąb wotan zesta­wio­no z fron­ta­mi w kolo­rze bia­ły połysk, łącząc pro­sto­tę z ele­gan­cją. Nowo­cze­sny cha­rak­ter pod­kre­śla­ją uchwy­ty zin­te­gro­wa­ne z gór­ną kra­wę­dzią fron­tów, a mecha­nizm push to open oraz szkło har­to­wa­ne w witry­nach pozwo­lą na kom­for­to­we użyt­ko­wa­nie. Zróż­ni­co­wa­ne bry­ły z modu­ło­wej kolek­cji Zele stwo­rą uda­ną aran­ża­cję sypial­ni, salo­nu lub poko­ju mło­dzie­żo­we­go.

Meble Balder-mocny akcent we wnętrzu

Nowa pro­po­zy­cja. Postaw na nowo­cze­sną aran­ża­cję z kolek­cją mebli Bal­der. Pro­sty styl i uni­wer­sal­ne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne: dąb rivie­ra i bia­ły połysk, będzie pod­sta­wą dla sty­lo­wych dodat­ków. To, co wyróż­nia kolek­cję to pogru­bia­ne listwy kor­pu­su i kon­tra­stu­ją­ce z nimi mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty. Wyko­rzy­staj modu­ło­wą kolek­cję Bal­der i wykreuj wnę­trze swo­je­go wyma­rzo­ne­go salo­nu, sypial­ni lub poko­ju mło­dzie­żo­we­go.

Dreviso-modne i jasne meble w klimacie Skandynawii

Przy pro­jek­to­wa­niu kolek­cji Dre­vi­so inspi­ro­wa­no się skan­dy­naw­ską pro­sto­tą i natu­rą. Pod­sta­wę aran­ża­cji sta­no­wi połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne bie­li i dębu west­min­ster. Pio­no­we żło­bie­nia na fron­tach, prze­dłu­ża­ne listwy bocz­ne peł­nią­ce rolę ory­gi­nal­nych uchwy­tów prze­ła­mu­ją pro­sto­tę brył tych mebli. Wyjąt­ko­wy nastrój pomo­gą stwo­rzyć prze­szklo­ne fron­ty i dostęp­ne oświe­tle­nie LED. Zestaw ze sobą komo­dę, szaf­kę RTV, pół­kę i zróż­ni­co­wa­ne witry­ny i stwórz jed­no­rod­ny wystrój salo­nu i jadal­ni. Pol­skie meble w skan­dy­naw­skim sty­lu tyl­ko w Euro Fur­ni­tu­re.