Boca-pomysł na ożywienie białego przedpokoju

Z kolek­cją Boca stwo­rzysz jasną aran­ża­cję przed­po­ko­ju, dzię­ki prze­ła­ma­niu bie­li natu­ral­ny­mi dodat­ka­mi. Połą­cze­nie kla­sycz­nej bie­li w poły­sku i ele­men­tów w kolo­rze dąb rdzeń dosko­na­le spraw­dzi się we wnę­trzach zarów­no w sty­lu skan­dy­naw­skim jak i nowo­cze­snym.Moż­li­wość zesta­wie­nia mebli pozwo­li opty­mal­nie wyko­rzy­stać prze­strzeń. W skład przed­po­ko­ju wcho­dzi wyso­ka 2‑drzwiowa sza­fa z lustrem, szaf­ka na …

Grafitowe Brindisi

Szu­kasz nowo­cze­snych mebli do swo­je­go miesz­ka­nia, a więk­szość obec­nie ofe­ro­wa­nych mebli wystę­pu­je w bia­łych i czar­nych połą­cze­niach? Mamy dla Cie­bie coś inne­go.Naj­now­sza kolek­cja Brin­di­si to sty­lo­wa kolek­cja dostęp­na w kolo­rze gra­fi­to­wym. Pro­ste kon­struk­cje brył i uni­wer­sal­ny kolor prze­ła­ma­no tutaj ory­gi­nal­ny­mi uchwy­ta­mi w kolo­rze dąb San Remo jasny. Dzię­ki róż­no­rod­nym bryłom …

Kolekcja Zele to od dzisiaj lekka forma w Twoim domu

Dla tych, któ­rzy lubią nowo­cze­sność i dla tych, któ­rzy cenią pięk­no dębo­wych mebli powsta­ła kolek­cja Zele. Kor­pus w wybar­wie­niu dąb wotan zesta­wio­no z fron­ta­mi w kolo­rze bia­ły połysk, łącząc pro­sto­tę z ele­gan­cją. Nowo­cze­sny cha­rak­ter pod­kre­śla­ją uchwy­ty zin­te­gro­wa­ne z gór­ną kra­wę­dzią fron­tów, a mecha­nizm push to open oraz szkło har­to­wa­ne w …

Meble Balder-mocny akcent we wnętrzu

Nowa pro­po­zy­cja. Postaw na nowo­cze­sną aran­ża­cję z kolek­cją mebli Bal­der. Pro­sty styl i uni­wer­sal­ne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne: dąb rivie­ra i bia­ły połysk, będzie pod­sta­wą dla sty­lo­wych dodat­ków. To, co wyróż­nia kolek­cję to pogru­bia­ne listwy kor­pu­su i kon­tra­stu­ją­ce z nimi mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty. Wyko­rzy­staj modu­ło­wą kolek­cję Bal­der i wykreuj wnę­trze swo­je­go wyma­rzo­ne­go salonu, …

Dreviso-modne i jasne meble w klimacie Skandynawii

Przy pro­jek­to­wa­niu kolek­cji Dre­vi­so inspi­ro­wa­no się skan­dy­naw­ską pro­sto­tą i natu­rą. Pod­sta­wę aran­ża­cji sta­no­wi połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne bie­li i dębu west­min­ster. Pio­no­we żło­bie­nia na fron­tach, prze­dłu­ża­ne listwy bocz­ne peł­nią­ce rolę ory­gi­nal­nych uchwy­tów prze­ła­mu­ją pro­sto­tę brył tych mebli. Wyjąt­ko­wy nastrój pomo­gą stwo­rzyć prze­szklo­ne fron­ty i dostęp­ne oświe­tle­nie LED. Zestaw ze sobą komo­dę, szafkę …

Bergen- zachwycające połączenie geometrycznych form

Ory­gi­nal­ne deta­le i sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, to jest to co wyróż­nia te meble. Spraw­dzą się one dosko­na­le w salo­nie jak i w sypial­ni. Pro­sta for­ma brył ozdo­bio­na jest cha­rak­te­ry­stycz­nym „wcię­ciem” w bocz­nych kra­wę­dziach. Dopeł­nie­niem bry­ły mebla jest rów­nież wysta­ją­cy, pro­sty cokół i ścię­te kra­wę­dzie fron­tów. Cie­płe wybar­wie­nie drew­na modrzew sibiu złoty …

Meble Balin-alternatywa dla wszechobecnej bieli

Dzię­ki wzor­nic­twu kolek­cja ta dosko­na­le pasu­je zarów­no do nowo­cze­snych, jak i kla­sycz­nych wnętrz. Pogru­bia­ny, masyw­ny kor­pus, któ­ry two­rzy wyjąt­ko­wą opra­wę dla gład­kich fron­tów z pro­stym uchwy­tem. Takie połą­cze­nie to wynik świe­że­go spoj­rze­nia na kla­sy­kę. Dopeł­nie­niem tego jest ciem­na kolo­ry­sty­ka łączą­ca widocz­ne usło­je­nie dąb mona­ste­ry i sto­no­wa­ną czerń uni. Meble te …

Possi Air-jeszcze świeższe spojrzenie na design

Jeśli szu­kasz inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i geo­me­trycz­nych form to te meble są dla Cie­bie. Possi Air to kolek­cja, któ­ra dopa­su­je się do każ­dej aran­ża­cji. Wizu­al­nie lek­ka i oszczęd­na sty­li­sty­ka doda­je ele­gan­cji nowo­cze­sne­mu wnę­trzu. Cha­rak­ter kolek­cji pod­kre­śla­ją ozdob­ne ele­men­ty w czte­rech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­ły, sza­ry wol­fram, czer­wo­ny i modrzew sibiu zło­ty. Komfortowe …

Meble Dinaro II-świeże spojrzenie na nowoczesne aranżacje

Meble Dina­ro II zapro­jek­to­wa­no z myślą o aran­ża­cji nowo­cze­snych pokoi dzien­nych. Ory­gi­nal­nym akcen­tem są masyw­ne listwy bocz­ne, któ­re uroz­ma­ica­ją pro­stą for­mę ele­men­tów. Pro­sto­tę brył dopeł­nio­no ory­gi­nal­ną for­mą uchwy­tów zin­te­gro­wa­nych z fron­tem. Cha­rak­ter mebli pod­kre­śla tak­że wybar­wie­nie dąb rivie­ra oraz efek­tow­nie pod­świe­tle­nie LED w witry­nach. Funk­cjo­nal­ność zapew­nia­ją akce­so­ria o pod­wyż­szo­nym standardzie …

Karet-alternatywa dla gładkich form

Nowo­cze­sna kolek­cja Karet przy­cią­ga wzrok pro­stą kon­struk­cją i nie­tu­zin­ko­wym cha­rak­te­rem. Pogru­bia­ne boki kor­pu­su sta­no­wią solid­ną opra­wę dla fron­tów. Możesz wybrać spo­śród 2 wer­sji wykoń­cze­nia fron­tów: z fre­za­mi pozio­my­mi lub pio­no­wy­mi. Funk­cjo­nal­ność mebli pod­no­szą sub­tel­ne uchwy­ty i mar­ko­we zawia­sy, któ­re gwa­ran­tu­ją płyn­ne otwie­ra­nie i zamy­ka­nie fron­tów. Atu­tem kolek­cji jest sze­ro­ka gama …