HOME

polskie-meble-w-uk

Wita­my na blo­gu fir­my Euro Fur­ni­tu­re — POLSKIE MEBLE UK.
Ofe­ru­je­my wyso­kiej jako­ści meble w Anglii. Jeste­śmy oddzia­łem pol­skiej sie­ci z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem na ryn­ku. Jeste­śmy jedy­nym i pro­fe­sjo­nal­nym sta­cjo­nar­nym skle­pem meblo­wym w UK. Zamó­wie­nie możesz zło­żyć przy­jeż­dza­jąc do nasze­go skle­pu, onli­ne za pośred­nic­twem nasze­go skle­pu inter­ne­to­we­go lub tele­fo­nicz­nie. Zapew­nia­my krót­kie ter­mi­ny reali­za­cji zamó­wień, facho­wą pora­dę i pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę. Zamó­wio­ne u nas meble obję­te są gwa­ran­cją skle­pu oraz pro­du­cen­ta. Posia­da­my naj­więk­szy wybór na każ­dą kie­szeń — zarów­no meble tanie, jak i te dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych. Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nym dys­try­bu­to­rem na tere­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii kil­ku zna­nych i reno­mo­wa­nych pol­skich pro­du­cen­tów, takich jak: Black Red Whi­te (BRW), Bog­fran, Meble VOX, Cama, Dignet i wie­lu innych.
Posia­da­my sze­ro­ką ofer­tę mebli tapi­ce­ro­wa­nych — ponad 200 mode­li z funk­cją spa­nia oraz z pojem­ni­kiem na pościel (naroż­ni­ki, kana­py, tanie wer­sal­ki, sofy, sof­ki dzie­cię­ce, fote­le, pufy). W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo tak­że meble poko­jo­we, dzie­cię­ce i mło­dzie­żo­we, biu­ro­we, do jadal­ni, sypial­nie, mate­ra­ce — ponad 3000 mebli pro­sto z Pol­ski, zarów­no w nowo­cze­snym jak i kla­sycz­nym sty­lu. Meble sprze­da­wa­ne są w pacz­kach do samo­dziel­ne­go mon­ta­żu. Nasza fir­ma ofe­ru­je usłu­gę ich mon­ta­żu, jed­nak nie jest on wli­czo­ny w cenę.
Zapo­znaj się z naj­now­szy­mi tren­da­mi i wzor­nic­twem kli­ka­jąc w link: BLOG gdzie znaj­dzie­cie Pań­stwo wie­le inspi­ra­cji aby urzą­dzić dom w wyma­rzo­nym sty­lu.

Zaufaj legal­nie dzia­ła­ją­cej i zare­je­stro­wa­nej w Wiel­kiej Bry­ta­nii fir­mie LTD z ponad 10-let­nim doświad­cze­niem na ryn­ku i dołącz do kil­ku tysię­cy zado­wo­lo­nych klien­tów. Zapra­sza­my do nasze­go skle­pu w Lon­dy­nie, Stan­mo­re o powierzch­ni ponad 1000m2 eks­po­zy­cji. Dla klien­tów posia­da­my bez­płat­ny par­king.
UWAGA: Sze­ro­ką ofer­tę posia­da­my na eks­po­zy­cji oraz na sta­nach maga­zy­no­wych — dostęp­nych od ręki.

Euro Fur­ni­tu­rePOLSKIE MEBLE W UK — polish fur­ni­tu­re UK.
16 Dal­ston Gar­dens, Stan­mo­re, Lon­don, HA7 1BU
Uni­ted King­dom
tel.: 020 8204 0666, mob.: 077 3013 3010
eurofurniture1<at>gmail.com