Euro Furniture

Euro Furniture

Blog sklepu meblowego z polskimi meblami w UK - Londyn

HOME

Witamy na blogu firmy Euro Furniture — POLSKIE MEBLE UK.

Pre­zen­tu­je­my tutaj Pań­stwu naj­now­sze tren­dy w meblar­stwie oraz nowo­ści z naszej ofer­ty, któ­re mamy nadzie­ję, że zain­spi­ru­ją Pań­stwa do wybo­ru odpo­wied­nich mebli i ich zaku­pu. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne pro­po­zy­cje pol­skich mebli dostęp­ne są do zamó­wie­nia w naszym skle­pie w Lon­dy­nie. Spo­rą część mebli posia­da­my na eks­po­zy­cji, jed­nak ze wzglę­du na bar­dzo sze­ro­ką ofer­tę, nie jest moż­li­we aby posia­dać wszyst­kie meble na eks­po­zy­cji, czy w maga­zy­nie jako dostęp­ne od ręki. Posia­da­my rów­nież sze­ro­ką roz­pię­tość ceno­wą — zarów­no meble tanie, jak i te dla klien­tów naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych, dzie­ki cze­mu z pew­no­ścią każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Zapo­znaj się z naj­now­szy­mi tren­da­mi i wzor­nic­twem kli­ka­jąc w link: BLOG gdzie znaj­dzie­cie Pań­stwo wie­le inspi­ra­cji aby urzą­dzić dom w UK w wyma­rzo­nym stylu.
Jest to pierw­szy krok do uda­nych zaku­pów. W cią­gu ponad 10 lat zaufa­ło nam wie­le tysię­cy klien­tów. Pozwo­li­ło nam to tak­że zdo­być doświad­cze­nie na ryn­ku bry­tyj­skim i zna­my tutej­sze realia miesz­ka­nio­we. Do Pań­twa dys­po­zy­cji jest pro­fe­sjo­nal­na i pomoc­na obsłu­ga, dzię­ki któ­rej jeste­śmy w sta­nie spro­stać wszel­kim ocze­ki­wa­niom i wymaganiom.
Ofe­ru­je­my wyso­kiej jako­ści pol­skie meble w UK i jeste­śmy oddzia­łem pol­skiej sie­ci z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem na ryn­ku nie tyl­ko w Anglii. Jeste­śmy pro­fe­sjo­nal­nym i legal­nie dzia­łą­ją­cym sta­cjo­nar­nym skle­pem meblo­wym w UK. Zamó­wie­nie możesz zło­żyć przy­jeż­dza­jąc do nasze­go skle­pu, onli­ne za pośred­nic­twem nasze­go skle­pu inter­ne­to­we­go lub tele­fo­nicz­nie. Zapew­nia­my krót­kie ter­mi­ny reali­za­cji zamó­wień, facho­wą pora­dę i pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę. Zło­zo­ne u nas zamó­wie­nia obję­te są gwa­ran­cją skle­pu oraz producenta.
Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nym dys­try­bu­to­rem na tere­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii kil­ku zna­nych i reno­mo­wa­nych pol­skich pro­du­cen­tów, takich jak: Black Red Whi­te (BRW), Bog­fran, Meble VOX, Cama, Dignet i wie­lu innych.
Posia­da­my sze­ro­ką ofer­tę mebli tapi­ce­ro­wa­nych — ponad 200 mode­li z funk­cją spa­nia oraz z pojem­ni­kiem na pościel (naroż­ni­ki, kana­py, tanie wer­sal­ki, sofy, sof­ki dzie­cię­ce, fote­le, pufy). W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo tak­że meble poko­jo­we, dzie­cię­ce i mło­dzie­żo­we, biu­ro­we, do jadal­ni, sypial­nie, mate­ra­ce — ponad 3000 mebli pro­sto z Pol­ski, zarów­no w nowo­cze­snym jak i kla­sycz­nym sty­lu. Meble sprze­da­wa­ne są w pacz­kach do samo­dziel­ne­go mon­ta­żu. Nasza fir­ma ofe­ru­je usłu­gę ich mon­ta­żu, jed­nak nie jest on wli­czo­ny w cenę.
Zaufaj legal­nie dzia­ła­ją­cej i zare­je­stro­wa­nej w Wiel­kiej Bry­ta­nii fir­mie LTD i dołącz do kil­ku tysię­cy zado­wo­lo­nych klien­tów. Zapra­sza­my do nasze­go skle­pu w Lon­dy­nie, Colin­da­le. Dla klien­tów posia­da­my bez­płat­ny parking.
UWAGA: Sze­ro­ką ofer­tę posia­da­my na eks­po­zy­cji oraz na sta­nach maga­zy­no­wych — MEBLE DOSTĘPNE OD RĘKI

Euro Fur­ni­tu­re — POLSKIE MEBLEUK.
15 Car­li­sle Road, NW9 0HD, Colin­da­le, Lon­don, UK.

Sub­mit your review
1
2
3
4
5
Sub­mit
     
Can­cel

Cre­ate your own review
Euro Fur­ni­tu­re
Ave­ra­ge rating:  
 5 reviews
 by Admin
Meble z Pol­ski od zaufa­ne­go impor­te­ra i pro­du­cen­tów mebli.

Dużo nowo­ści w kon­ku­ren­cyj­nych cenach na meble pro­sto z Pol­ski. Sze­ro­ki wybór, reno­mo­wa­ni pro­du­cen­ci, wyso­ka jakość. Aby zapo­znać się z peł­ną ofer­tą wystar­czy przejść do skle­pu kli­ka­jąc odno­śnik “Przejdź do sklepu”

 by Mariusz
Pol­skie meble Londyn

Naj­więk­sza ofer­ta pol­skich mebli tapi­ce­ro­wa­nych oraz poko­jo­wych w UK. W skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie o powierzch­ni ponad 1000 m² moż­na zoba­czyć więk­szość mebli tapi­ce­ro­wa­nych z ofer­ty takie jak sofy, tanie wer­sal­ki, naroż­ni­ki z funk­cją spa­nia oraz uzy­skać facho­wą pora­dę oraz zamó­wić meble. Wszyst­kie zamó­wio­ne meble obję­te są gwa­ran­cją i posia­da­ją ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwarancyjny.

 by Mario­la N.
wer­sal­ka

W zeszłym mie­sią­cu dotar­ła do mnie zamó­wio­na wer­sal­ka Sara. Jestem z niej bar­dzo zado­wo­lo­na i pole­cam ten wybór innym. Mimo boga­tej ofer­ty mebli tapi­ce­ro­wa­nych do zaku­pu skło­ni­ła mnie cena. Na szczę­ście speł­nia moje oczekiwania.

 by Moni­ka
Pol­skie meble Londyn

Duży wybór mebli, kon­ku­ren­cyj­ne ceny oraz gwa­ran­cja i ser­wis. Spo­rej powierzch­ni show­ro­om, a zamó­wie­nia moż­na skła­dać onli­ne lub w skle­pie sta­cjo­nar­nym w Londynie.

 by Ola
Pol­skie meble UK

Dzię­ki skle­po­wi meblo­we­mu w Lon­dy­nie, ume­blo­wa­łam swo­je miesz­ka­nie w wyma­rzo­ne pol­skie meble. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, że teraz mogę urzą­dzić się w UK jak w Polsce.

Dodaj komentarz