Euro Furniture

Euro Furniture

Blog sklepu meblowego z polskimi meblami w UK - Londyn

HOME

Welcome to the blog of Euro Furniture.
POLISH FURNITUREPOLSKIE MEBLE UK.

Euro Fur­ni­tu­re com­pa­ny offers a wide ran­ge of polish fur­ni­tu­re in UK. We are based in Lon­don at Colin­da­le. We have many years of expe­rien­ce in the fur­ni­tu­re mar­ket. Fur­ni­tu­re can be orde­red by visi­ting our sto­re, onli­ne via our shop onli­ne or by pho­ne. We are an autho­ri­zed distri­bu­tor some famo­us and repu­ta­ble polish fur­ni­tu­re pro­du­cers in the Uni­ted King­dom, such as: Black Red Whi­te (BRW), Bog­fran, Meble VOX, Dignet and many more. Check out the latest trends and design of polish fur­ni­tu­re by clic­king a link BLOG, whe­re you will find a lot of inspi­ra­tion to deco­ra­te a home in the UK in a dre­am style.
We offer a wide ran­ge of uphol­ste­red fur­ni­tu­re — more than 200 models with sle­eping func­tion and with bed sto­ra­ge: sofa beds, cor­ner sofa beds, sofas, che­ap sofas (cal­led: wer­sal­ki), arm­cha­irs, poufs. We also offer fur­ni­tu­re for chil­dren and young people, living room fur­ni­tu­re, offi­ce fur­ni­tu­re, dining room fur­ni­tu­re, bedro­oms, entran­ce halls, mat­tres­ses — over 3000 units in both modern and clas­sic sty­le. Fur­ni­tu­re are sold as self-assem­bly pac­ka­ges in flat packs. Our com­pa­ny offers the assem­bly servi­ce, but the pri­ce is not included.
We are regi­ste­red UK com­pa­ny with more than 10 years expe­rien­ce on fur­ni­tu­re mar­ket, so you can trust us. We pro­vi­de short deli­ve­ry times, expert advi­ce and pro­fes­sio­nal servi­ce. Orders pla­ced with us are cove­red by the shop and manu­fac­tu­re­r’s war­ran­ty. Be one of tho­usands of satis­fied custo­mers and visit our 1000 m² Lon­do­n’s fur­ni­tu­re showroom.
NOTE: We have a wide ran­ge of fur­ni­tu­re ava­ila­ble on display and in stock. The­re is also free par­king for guests.

Euro Fur­ni­tu­re — POLISH FURNITUREPOLSKIE MEBLE W UK — Londyn.
15 Car­li­sle Road, NW9 0HD, Colin­da­le, Lon­don, UK.

Sub­mit your review
1
2
3
4
5
Sub­mit
     
Can­cel

Cre­ate your own review
Euro Fur­ni­tu­re
Ave­ra­ge rating:  
 8 reviews
 by Ela
Zado­wo­lo­ny klient

Zosta­łam bar­dzo mile zasko­czo­na pod­czas wizy­ty w skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie. Na eks­po­zy­cji moż­na zoba­czyć na żywo bar­dzo sze­ro­ką ofer­tę mebli z Pol­ski. Dodat­ko­wo spo­ra część mebli tapi­ce­ro­wa­nych dostęp­nych od ręki, w tym rokła­da­ne sofy, tanie wer­sal­ki, naroż­ni­ki. Oprócz tego moż­na zoba­czyć wybra­ne pozy­cje z ofer­ty mebli poko­jo­wych, sypial­ni oraz mebli dla dziecka/młodzieżowych.

 by Euro Fur­ni­tu­re UK
Naj­lep­sze pol­skie meble w UK

Zachę­ca­my do klik­nię­cia w odno­śnik “Przejdz do skle­pu” gdzie może­cie się Pań­stwo zapo­znać z peł­ną ofer­tą pol­skie meble UK. W ofer­cie posia­da­my ponad 3000 mebli, a dzię­ki wie­lu pro­mo­cjom mamy nadzie­ję, że nasza ofer­ta będzie dla Pań­stwa jesz­cze bar­dziej atrak­cj­na. Z nami ume­blu­jesz każ­de pomiesz­cze­nie- od poko­ju dzien­ne­go, poko­ju dziec­ka, sypial­nię, czy przed­po­kój. A pojem­ne sza­fy pozwo­lą na wygod­ny spo­sób prze­cho­wy­wa­nia i upo­rząd­ku­ją całą gar­de­ro­bę. Dodat­ko­wo dzię­ki sze­ro­kiej ofer­cie mebli tapi­ce­ro­wa­nych posia­da­my sofy z funk­cją spa­nia, naroż­ni­ki oraz tanie wer­sal­ki. A dzię­ki moż­li­wo­ści wybo­ru mate­ria­łu i kolo­ru dla każ­de­go mode­lu urzą­dzą Pań­stwo swój dom w wyma­rzo­nym sty­lu. Oprócz moż­li­wo­ści zama­wia­nia onli­ne jeste­śmy skle­pem sta­cjo­nar­nym miesz­czą­cym się Lon­dy­nie w Colin­da­le, gdzie posia­da­my sze­ro­ką ofer­tę mebli na eks­po­zy­cji, tak­że dostęp­nych od ręki. Zapra­sza­my.
Euro Fur­ni­tu­re

 by Aga
Uda­ny pobyt i zaku­py w Londynie

Parę dni temu kupi­li­śmy sofę z funk­cją spa­nia i dodat­ko­wo jako uzu­peł­nie­nie dobra­li­śmy meble poko­jo­we. Przy oka­zji zwie­dzi­li­śmy tak­że i Lon­dyn, gdyż jeste­śmy z Bir­ming­ham. Naj­lep­sze pol­skie meble w UK 🙂

 by Stan
Pol­skie meble w UK

Meble poko­jo­we, sypial­nie, meble mło­dzie­żo­we oraz meble tapi­ce­ro­wa­ne — sofy, tanie wer­sal­ki, naroz­ni­ki. Naj­więk­szy wybór na pol­skie meble w UK. Wyso­ka jakość. Legal­nie dzia­ła­ją­ca fir­ma LTD z show­ro­omem o powierzch­ni ponad 1000 m².

 by Mariusz
Pol­skie meble Londyn

W skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie o powierzch­ni ponad 1000 m² moż­na na żywo zoba­czyć sze­ro­ką ofer­tę pol­skich mebli tapi­ce­ro­wa­nych oraz poko­jo­wych. Moż­na tak­że uzy­skać facho­wą pora­dę oraz zamó­wić meble. Przy tym wszyst­kie zamó­wio­ne meble posia­da­ją gwa­ran­cję i serwis.

 by Olga
Orde­red cor­ner sofa bed

Com­pa­ny con­tac­ted me with deli­ve­ry date. Sofa deli­ve­red on time Altho­ugh I do not live in Lon­don. Excel­lent servi­ce. Best polish fur­ni­tu­re in UK.

 by Mar­cin
Pole­cam

Naj­lep­sze pol­skie meble nie tyl­ko w Lon­dy­nie, ale w całym UK.

 by Ola
Polish fur­ni­tu­re UK

Thanks to a fur­ni­tu­re sto­re in Lon­don, I fur­ni­shed my apart­ment with my dre­am Polish fur­ni­tu­re. I am very hap­py that now I can set up in the UK as in Poland.

Leave a Reply