Remi to meble z podfrezowanymi frontami i minimalistycznym wyglądem

Kolek­cja REMI to nowa kolek­cja pol­skich mebli w UK i skła­da się z 19 seg­men­tów pozwa­la­ją­cych ume­blo­wać nie­mal dowol­ne pomiesz­cze­nie. Tra­dy­cyj­ne uchwy­ty zosta­ły zastą­pio­ne pod­fre­zo­wa­ny­mi fron­ta­mi, dzię­ki któ­rym każ­da z brył zyska­ła funk­cjo­nal­ność oraz mini­ma­li­stycz­ny wygląd. Całość zosta­ła wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści pły­ty lami­no­wa­nej, któ­ra zapew­nia trwa­łość mebli oraz ich…

Odkryj elegancję prostych form z meblami Hesen

Meble te zachwy­ca­ją uni­wer­sal­nym cha­rak­te­rem i moż­li­wo­ścią dopa­so­wa­nia się do roz­ma­itych wnętrz, dzię­ki dużej ilo­ści dostęp­nych brył. Poko­chasz te meble rów­nież za har­mo­nię, a łagod­na kolo­ry­sty­ka brył, sub­tel­ne fre­zy w posta­ci wyżło­bio­nych ramek oraz mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty świet­nie będą wpły­wać na Two­je samo­po­czu­cie. Meble te spraw­dzą się dosko­na­le nie tyl­ko w…

Polskie meble UK od Black Red White-Rovika

Rovi­ka to kolej­na kolek­cja z naszej boga­tej ofer­ty na pol­skie meble UK. Pozwo­li ona stwo­rzyć odro­bi­nę natu­ry w nowo­cze­snym wnę­trzu. Kor­pus w kolo­rze bia­ły połysk zesta­wio­no połą­czo­no z gład­ką, lsnią­ca bie­lą fron­tów, co two­rzy ide­al­ną, piek­ną ramę dla for­ni­ro­wa­nych szu­flad o wyczu­wal­nej struk­tu­rze dębo­we­go for­ni­ru drew­na ukła­da­ją­ce­go się w jodeł­kę.Kolek­cja…

Promocje na polskie meble w UK

Pol­skie meble dla każ­de­go i na każ­dą kie­szeń, w tym naroż­ni­ki, kana­py, sofy, tanie wer­sal­ki oraz meble poko­jo­we z Pol­ski. Jeste­śmy jed­nym z naj­więk­szych impor­te­rów pol­skich mebli do UK i zara­zem ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem kil­ku pro­du­cen­tów.Zaufaj fir­mie z ponad 15-let­nim doświad­cze­niem na ryn­ku angiel­skim. Wie­le pro­mo­cji. Pro­fe­sjo­nal­ne oraz facho­we doradz­two. Atrakcyje…

Polskie Meble UK — Wesker

Pokój nasto­lat­ka to miej­sce eks­pe­ry­men­tów z kolo­ra­mi i wzo­ra­mi, dla­te­go war­to stwo­rzyć mu uni­wer­sal­ną i solid­ną bazę w posta­ci nowo­cze­snych mebli mło­dzie­żo­wych. Pol­skie Meble UK – Wesker, to pro­ste, geo­me­trycz­ne bry­ły, lustrza­ny połysk bia­łych fron­tów wpi­szą się w gusta zarów­no chłop­ców, jak i dziew­czyn. Róż­no­rod­ność brył spra­wia, że urzą­dzisz funkcjonalną…

Nowości z oferty polskich mebli w UK

Pre­zen­tu­je­my naj­now­sze pro­po­zy­cje mebli od pro­du­cen­ta Black Red Whi­te, któ­re już są do zamó­wie­nia w naszym skle­pie w Lon­dy­nie. W skład nowo­ści wcho­dzą sys­te­my mebli nowo­cze­snych (Ala­mo, Erla, Madi­son, Mode­sto) oraz meble kla­sycz­ne takie jak Kalio. Wśród nowo­ści nie zabra­kło tak­że mebli mło­dzie­żo­wych m.in Nan­du, kom­plet mło­dzie­żo­wy Mel­ton oraz kompletu…

Namek to już kolejne polskie meble młodzieżowe w UK

Namek to pol­skie meble mlo­dzie­żo­we, któ­re pasu­ją zarów­no do poko­ju dziec­ka jak i nasto­lat­ka. Kolek­cję tą wyróż­nia­ją pro­ste for­my i sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, któ­ra pozwo­li stwo­rzyć uni­wer­sal­ną bazę poko­ju dziec­ka w każ­dym wie­ku. Duża licz­ba dostep­nych ele­men­tów nie­zbed­nych na każ­dym eta­pie roz­wo­ju dziec­ka daje moż­li­wość dowol­ne­go zesta­wia­nia ze sobą łózek, komód,…

Flo-zestawienie ze sobą dwu oryginalnych kolorów

Kolo­ry­sty­ka wią­zu i jaśmi­nu to jest to co odróż­nia te pol­skie meble od innych. Zasto­so­wa­na kolo­ry­sty­ka roz­ja­śni i ocie­pli pomiesz­cze­nie. Meble te dosko­na­le spraw­dzą się w nowo­cze­snym wnę­trzu, a uni­wer­sal­na budo­wa pozwo­li wyko­rzy­stać ele­men­ty kolek­cji w każ­dym typie pomiesz­cze­nia. War­to też zwró­cić uwa­gę na ory­gi­nal­ne chwy­ty, któ­re dosko­na­le pasu­ją do…