Zobacz najnowszy katalog naszej oferty

Meble tapi­ce­ro­wa­ne: sofy, wer­sal­ki, naroż­ni­ki z funk­cją spa­nia i pojem­ni­kiem na pościel. Meble poko­jo­we, sypial­nie, meble mło­dzie­żo­we, mate­ra­ce, krze­sła i sto­ły. Pro­du­cen­tem są reno­mo­wa­ni pol­scy pro­du­cen­ci mebli, m.in Black Red Whi­te (BRW), meble VOX i wie­lu innych. Zapra­sza­my do pobra­nia naj­now­sze­go nasze­go kata­lo­gu i odwie­dze­nia nasze­go skle­pu meblo­we­go w Lon­dy­nie. Ofe­ru­je­my naj­więk­szy wybór pol­skich mebli w UK.

Nowość w UK-Kolekcja mebli MIO by VOX

Kolek­cja mebli MIO by VOX już są do kupie­nia na tere­nie UK w naszym skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie. Cechu­je ją nie­ogra­ni­czo­na moż­li­wość aran­ża­cji z wysu­bli­mo­wa­ną ele­gan­cją i wygo­dą. Są to meble o wyjąt­ko­wej lek­ko­ści i pro­sto­cie prze­zna­czo­ne do salo­nu i jadal­ni dzię­ki dobra­niu sto­łu z tej kolek­cji. Trwa­łość I solid­ność gwa­ran­tu­je drew­no buko­we dzię­ki któ­re­mu zasto­so­wa­no solid­ne kontr­uk­cje ram. Na ramach mon­to­wa­ne są poszcze­gól­ne modu­ły mebli. Ory­gi­nal­no­ści doda­je połą­cze­nie szkła, meta­lu, drew­na I tka­nin. Dzię­ki spe­cy­fi­ce mebli, klient może w pro­sty spo­sób two­rzyć indy­wi­du­al­ne meble. Modu­ło­wość kolek­cji pozwa­la na łącze­nie ze sobą ele­men­tów w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach i two­rzyć nie­po­wta­rzal­ne bry­ły. Wnę­trze moż­na prze­aran­żo­wać dzię­ki wymien­nym fron­tom. Sko­rzy­staj z porad naszej nasze­go biu­ra obsłu­gi klien­ta aby pra­wi­dło­wo skom­ple­to­wać ele­men­ty z Two­je­go pomy­słu.

mio_vox_uk_01
mio_vox_uk_02
mio_vox_uk_03