Odkryj elegancję prostych form z meblami Hesen

Meble te zachwy­ca­ją uni­wer­sal­nym cha­rak­te­rem i moż­li­wo­ścią dopa­so­wa­nia się do roz­ma­itych wnętrz, dzię­ki dużej ilo­ści dostęp­nych brył. Poko­chasz te meble rów­nież za har­mo­nię, a łagod­na kolo­ry­sty­ka brył, sub­tel­ne fre­zy w posta­ci wyżło­bio­nych ramek oraz mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty świet­nie będą wpły­wać na Two­je samo­po­czu­cie. Meble te spraw­dzą się dosko­na­le nie tyl­ko w poko­ju dzien­nym, ale tak­że w sypial­ni czy domo­wym biu­rze. Kolek­cja dostęp­na w dwu wybar­wie­niach: graphite/artisan oak oraz larch sibiu light/larico pine.

Leave a Reply