Namek to już kolejne polskie meble młodzieżowe w UK

Namek to pol­skie meble mlo­dzie­żo­we, któ­re pasu­ją zarów­no do poko­ju dziec­ka jak i nasto­lat­ka. Kolek­cję tą wyróż­nia­ją pro­ste for­my i sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, któ­ra pozwo­li stwo­rzyć uni­wer­sal­ną bazę poko­ju dziec­ka w każ­dym wie­ku. Duża licz­ba dostep­nych ele­men­tów nie­zbed­nych na każ­dym eta­pie roz­wo­ju dziec­ka daje moż­li­wość dowol­ne­go zesta­wia­nia ze sobą łózek, komód, szaf i rega­łów. Tak stwo­rzo­na prze­strzeń będzie sprzy­ja­ła codzien­nym aktyw­no­ściom zarów­no w nauce, zaba­wie jak i w odpo­czyn­ku.
Pro­sty uchwyt w posta­ci listwy w kolo­rze sza­ry jasny, uła­twi dostęp do zawar­to­ści sza­fek i szu­flad. W wygod­nym łóż­ku dziec­ko zre­ge­ne­ru­je siły, z przy­jem­no­ścią będzie odpo­czy­wać i roz­po­czy­nać dzień. Waż­ne jest aby dobrać odpo­wied­ni ste­laż i mate­rac do łóż­ka. Wyso­kie wez­gło­wie pozwa­la na wygod­ne opar­cie się, a przy tym zabez­pie­cza scia­nę przed zabru­dze­nia­mi, a podusz­ke przed zsu­nie­ciem. Pole­ca­my wyko­rzy­stać szu­fla­dę Namek dostęp­ną w kolekcji.

One Comment

Leave a Reply