Remi to meble z podfrezowanymi frontami i minimalistycznym wyglądem

Kolek­cja REMI to nowa kolek­cja pol­skich mebli w UK i skła­da się z 19 seg­men­tów pozwa­la­ją­cych ume­blo­wać nie­mal dowol­ne pomiesz­cze­nie. Tra­dy­cyj­ne uchwy­ty zosta­ły zastą­pio­ne pod­fre­zo­wa­ny­mi fron­ta­mi, dzię­ki któ­rym każ­da z brył zyska­ła funk­cjo­nal­ność oraz mini­ma­li­stycz­ny wygląd. Całość zosta­ła wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści pły­ty lami­no­wa­nej, któ­ra zapew­nia trwa­łość mebli oraz ich bez­pie­czeń­stwo. Kolek­cja mebli dostęp­na jest w czte­rech warian­tach kolo­ry­stycz­nych, dzię­ki cze­mu każ­dy wybie­rze coś dla sie­bie. W stan­dar­dzie znaj­du­ją się wyso­kiej jako­ści pro­wad­ni­ce kul­ko­we i har­to­wa­ne szkło szyb fron­to­wych. Meble dodat­ko­wo wypo­sa­żyć moż­na w pod­świe­tle­nie LED półek szkla­nych witryn.

Euro Fur­ni­tu­re
Ave­ra­ge rating:  
 0 reviews

Leave a Reply