Polskie Meble UK — Wesker

Pokój nasto­lat­ka to miej­sce eks­pe­ry­men­tów z kolo­ra­mi i wzo­ra­mi, dla­te­go war­to stwo­rzyć mu uni­wer­sal­ną i solid­ną bazę w posta­ci nowo­cze­snych mebli mło­dzie­żo­wych. Pol­skie Meble UK – Wesker, to pro­ste, geo­me­trycz­ne bry­ły, lustrza­ny połysk bia­łych fron­tów wpi­szą się w gusta zarów­no chłop­ców, jak i dziew­czyn. Róż­no­rod­ność brył spra­wia, że urzą­dzisz funk­cjo­nal­ną i przy­ja­zną prze­strzeń każ­de­mu nasto­lat­ko­wi. Wszyst­kie nie­zbęd­ne przed­mio­ty i akce­so­ria teraz będzie moż­na swo­bod­nie prze­cho­wy­wać w pojem­nych komo­dach, rega­łach i sza­fie.
Cha­rak­ter tych mebli pod­kre­śla­ją owal­ne, gra­na­to­we uchwy­ty na żół­tych fron­tach i żół­te na bia­łych fron­tach. Akce­so­ria z cichym domy­kiem zapo­bie­gną trza­ska­niu fron­ta­mi sza­fek i szuflad.

Leave a Reply