Promocje na polskie meble w UK

Pol­skie meble dla każ­de­go i na każ­dą kie­szeń, w tym naroż­ni­ki, kana­py, sofy, tanie wer­sal­ki oraz meble poko­jo­we z Pol­ski. Jeste­śmy jed­nym z naj­więk­szych impor­te­rów pol­skich mebli do UK i zara­zem ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem kil­ku pro­du­cen­tów.
Zaufaj fir­mie z ponad 15-let­nim doświad­cze­niem na ryn­ku angiel­skim. Wie­le pro­mo­cji. Pro­fe­sjo­nal­ne oraz facho­we doradz­two. Atrak­cy­je pro­mo­cje oraz sze­ro­ka ofer­ta mebli jako dostep­ne od ręki w naszym lon­dyń­skim showroomie.

Sum­ma­ry
Promocje na polskie meble w UK
Servi­ce Type
Pro­mo­cje na pol­skie meble w UK
Pro­vi­der Name
Euro Fur­ni­tu­re,
Lon­don,15 Car­li­sle Road,Colin­da­le-NW9 0HD,
Tele­pho­ne No.07730133010
Area
Uni­ted Kingdom
Descrip­tion
Pol­skie meble dla każ­de­go i na każ­dą kie­szeń, w tym naroż­ni­ki, kana­py, sofy, tanie wer­sal­ki oraz meble poko­jo­we z Polski. 

Leave a Reply