Odkryj elegancję prostych form z meblami Hesen

Meble te zachwy­ca­ją uni­wer­sal­nym cha­rak­te­rem i moż­li­wo­ścią dopa­so­wa­nia się do roz­ma­itych wnętrz, dzię­ki dużej ilo­ści dostęp­nych brył. Poko­chasz te meble rów­nież za har­mo­nię, a łagod­na kolo­ry­sty­ka brył, sub­tel­ne fre­zy w posta­ci wyżło­bio­nych ramek oraz mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty świet­nie będą wpły­wać na Two­je samo­po­czu­cie. Meble te spraw­dzą się dosko­na­le nie tyl­ko w …

Nowości z oferty polskich mebli w UK

Pre­zen­tu­je­my naj­now­sze pro­po­zy­cje mebli od pro­du­cen­ta Black Red Whi­te, któ­re już są do zamó­wie­nia w naszym skle­pie w Lon­dy­nie. W skład nowo­ści wcho­dzą sys­te­my mebli nowo­cze­snych (Ala­mo, Erla, Madi­son, Mode­sto) oraz meble kla­sycz­ne takie jak Kalio. Wśród nowo­ści nie zabra­kło tak­że mebli mło­dzie­żo­wych m.in Nan­du, kom­plet mło­dzie­żo­wy Mel­ton oraz kompletu …

Namek to już kolejne polskie meble młodzieżowe w UK

Namek to pol­skie meble mlo­dzie­żo­we, któ­re pasu­ją zarów­no do poko­ju dziec­ka jak i nasto­lat­ka. Kolek­cję tą wyróż­nia­ją pro­ste for­my i sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, któ­ra pozwo­li stwo­rzyć uni­wer­sal­ną bazę poko­ju dziec­ka w każ­dym wie­ku. Duża licz­ba dostep­nych ele­men­tów nie­zbed­nych na każ­dym eta­pie roz­wo­ju dziec­ka daje moż­li­wość dowol­ne­go zesta­wia­nia ze sobą łózek, komód, …

Flo-zestawienie ze sobą dwu oryginalnych kolorów

Kolo­ry­sty­ka wią­zu i jaśmi­nu to jest to co odróż­nia te pol­skie meble od innych. Zasto­so­wa­na kolo­ry­sty­ka roz­ja­śni i ocie­pli pomiesz­cze­nie. Meble te dosko­na­le spraw­dzą się w nowo­cze­snym wnę­trzu, a uni­wer­sal­na budo­wa pozwo­li wyko­rzy­stać ele­men­ty kolek­cji w każ­dym typie pomiesz­cze­nia. War­to też zwró­cić uwa­gę na ory­gi­nal­ne chwy­ty, któ­re dosko­na­le pasu­ją do …

Candi – zastosowanie wysokich nóżek

Kolej­na nowość pro­sto z Pol­ski — Meble Can­di, któ­re dosko­na­le spraw­dzą się w biu­rze, jadal­ni i poko­ju dzien­nym. Bar­dzo popu­lar­na i mod­na obec­nie kolo­ry­sty­ka pozwo­li dopa­so­wać dodat­ki bez więk­szych pro­ble­mów. Kolo­ry­sty­ka mebli ocie­pla i roz­ja­śnia optycz­nie pomiesz­cze­nie. Wyso­kie nóż­ki i cie­ka­wy spo­sób zastą­pie­nia uchwy­tów może przy­paść do gustu. Te jak …

Orest – połączenie stylu klasycznego i nowoczesnego

Z pol­ski­mi mebla­mi Orest urzą­dzisz pokój dzien­ny z dostęp­nych 11 seg­men­tów w kolo­ry­sty­ce dąb sono­ma truflowy/dąb sono­ma. Meble te posia­da­ją zarów­no cechy sty­lu kla­sycz­ne­go jak i nowo­cze­sne­go, a ryflo­wa­ne ciem­ne wstaw­ki oraz wygod­ne uchwy­ty dosko­na­le spraw­dzą się w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Meble te cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ką odpor­no­ścią na ście­ra­nie i zarysowania.

Meble Irma już w UK

Irma to nowa, cie­ka­wa pro­po­zy­cja. Cechu­je ją połą­cze­nie nowo­cze­sne­go desi­gnu z dwo­ma obec­nie bar­dzo mod­ny­mi warian­ta­mi kolo­ry­stycz­ny­mi.Pierw­szym warian­tem jest połą­cze­nie mato­wej bie­li wraz z bia­łym poły­skiem. Jest to naj­bar­dziej mod­ne obec­nie połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne. Poda­ny wariant kolo­ry­stycz­ny zawie­ra 2 kolo­ry wsta­wek w kom­ple­cie. Stan­dar­do­wą bia­łą wstaw­kę oraz dąb magia, dzię­ki czemu …

Styl vintage w meblarstwie powraca

Mod­na z poprzed­nich dekad sty­li­sty­ka mebli powra­ca. Styl vin­ta­ge na nowo może zago­ścić w Pań­stwa miesz­ka­niach. Pro­sty styl mebli Heda prze­ła­ma­no solid­nym ste­la­żem z drew­na sosno­we­go. Neu­tral­na biel i bla­ty w wybar­wie­niu modrzew sibiu zło­ty i wie­le dostęp­nych ele­men­tów daje moż­li­wo­ści na stwo­rze­nie mod­nej aran­ża­cji salo­nu, jadal­ni, jak i pokoju …