Polskie meble UK od Black Red White-Rovika

Rovi­ka to kolej­na kolek­cja z naszej boga­tej ofer­ty na pol­skie meble UK. Pozwo­li ona stwo­rzyć odro­bi­nę natu­ry w nowo­cze­snym wnę­trzu. Kor­pus w kolo­rze bia­ły połysk zesta­wio­no połą­czo­no z gład­ką, lsnią­ca bie­lą fron­tów, co two­rzy ide­al­ną, piek­ną ramę dla for­ni­ro­wa­nych szu­flad o wyczu­wal­nej struk­tu­rze dębo­we­go for­ni­ru drew­na ukła­da­ją­ce­go się w jodeł­kę.
Kolek­cja Rovi­ka przy­cią­ga spoj­rze­nia i zatrzy­mu­je na dłu­żej swo­ją funk­cjo­nal­no­ścią i roz­wią­za­nia­mi. Wygod­ne użyt­ko­wa­nie na co dzień dzie­ki zasto­so­wa­niu bez­u­chwy­to­we­go sys­te­mu otwie­ra­nia za pomo­cą mecha­ni­zmu push to open oraz mar­ko­wych pro­wad­nic i zawia­sów z sys­te­mem ciche­go domy­ku.
Zama­wia­jąc te meble zysku­jesz spój­ną zabu­do­wę salo­nu, w któ­rym znaj­dzie się miej­sce do odpo­czyn­ku, zaba­wy, prze­cho­wy­wa­nia I eks­po­no­wa­nia ory­gi­nal­nych dodat­ków. Pro­du­cen­tem mebli jest zna­ny i cenio­ny pro­du­cent mebli Black Red Whi­te.
Meble te są już do zamó­wie­nia w naszym skle­pie w Lon­dy­nie, miesz­czą­cym się w Colin­da­le, 15 Car­li­sle Road, NW9 0HD. Na naszej eks­po­zy­cji posia­da­my tak­że więk­szość z ofe­ro­wa­nych przez nas mebli tapi­ce­ro­wa­nych takich jak sofy, tanie wer­sal­ki, kana­py, roz­kła­da­ne naroż­ni­ki z funk­cją spa­nia oraz z pojem­ni­kiem na pościel jako DOSTĘPNE OD RĘKI. Na zamó­wie­nie wyko­nu­je­my meble tapi­ce­ro­wa­ne w wybra­nym przez Pań­stwa mate­ria­le i kolo­rze z nasze­go prób­ni­ka. Zaufaj fir­mie z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem na ryn­ku bry­tyj­skim. Zapraszamy.

 

Leave a Reply