Nowości Vox Meble

Wśród nowo­ści pro­du­cen­ta mebli VOX zna­la­zły się takie syte­my mebli mło­dzie­żo­wych jak: Con­cept, Sti­ge oraz meble do salo­nu — Fra­me. Teraz dostęp­ne tak­że w UK

One Comment

  1. Pro­du­cent VOX Meble nale­ży do ści­słej czo­łów­ki pol­skich pro­du­cen­tów mebli. Roz­wój i zdo­by­cie sil­nej pozy­cji w bran­ży był moż­li­wy dzię­ki pasji zwią­za­nej z pro­jek­to­wa­niem i wzor­nic­twem. Naj­now­sze wzor­nic­two w połą­cze­niu ze szcze­gól­ną dba­ło­ścią o funk­cjo­nal­ność i zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gią, wpły­wa na wyjąt­ko­wość tych mebli. Jakość mebli VOX potwier­dza­ją licz­ne ate­sty, cer­ty­fi­ka­ty, wyróż­nie­nia oraz meda­le przy­zna­wa­ne na tar­gach zarów­no w kra­ju jak i za granicą.
    Fir­ma współ­pra­cu­je z wie­lo­ma pro­jek­tan­ta­mi przy two­rze­niu kolek­cji mebli oraz arty­ku­łów deko­ra­cyj­nych. Zaak­tu­ali­zo­wa­na ofer­ta tych pol­skich mebli dostęp­na jest już tak­że w UK.

Leave a Reply