Meble Kaspian w nowej odsłonie z białymi frezowanymi frontami.

Meble Kaspian w nowej odsło­nie z bia­ły­mi fre­zo­wa­ny­mi fron­ta­mi to coś co wyró­znia te meble spo­śród innych. Cha­rak­te­ry­zu­ją się ponad­to pogru­bia­ny­mi boka­mi. Jest to pro­po­zy­cja dla wszyst­kich, któ­rzy poszu­ku­ją funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych roz­wią­zań do swo­ich wnętrz.
Wyso­kiej jako­ści zawia­sy gwa­ran­tu­ją płyn­ne otwie­ra­nie fron­tów, a dodat­ko­wo umoż­li­wia­ją ich trzy­płasz­czy­zno­wą regu­la­cję. Na uwa­gę zasłu­gu­ją rów­nież uchwy­ty punk­to­we z ele­men­ta­mi alu­mi­nium pod­no­szą­ce walo­ry wizu­al­ne. Dzię­ki dostęp­nym elemn­tom urzą­dzisz pokój dzien­ny, czy pokój mło­dzie­żo­wy, a biur­ko posia­da odpor­ną na zary­so­wa­nia powierzch­nię blatu.

kaspian_frezy

One Comment

  1. Bar­dzo cie­ka­we wzor­nic­two. Meble napraw­dę bar­dzo ład­ne, co kolej­ny raz udo­wad­nia, że pol­skie meble są naj­lep­sze. Do tego na każ­dą kie­szeń. Napraw­dę war­to odwie­dzić sklep meblo­wy w Lon­dy­nie, gdzie moż­na zoba­czyć na żywo sze­ro­ką ofer­tę wie­lu reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów mebli.

Leave a Reply