Arosa-nowość od Black Red White

Meble Aro­sa wyróż­nia ele­gan­cja z nutą czer­ni w posta­ci czar­nej opra­wy. Mini­ma­li­stycz­ny styl mebli Aro­sa urze­ka pro­sty­mi for­ma­mi, w któ­rych zesta­wio­no kon­tra­stu­ją­ce bar­wy czer­ni i natu­ral­ne­go kolo­ru drew­na dębo­we­go. Wyjąt­ko­wo dobra­na kolo­ry­sty­ka oraz ele­men­ty czar­ne­go szkła pod­kre­śla­ją styl tych mebli i wyróż­nia­ją go na tle innych kolek­cji. Z pew­no­ścią zosta­ną rów­nież doce­nio­ne na ryn­ku UK. Aro­sa to pięk­ny wygląd pol­skich mebli w powią­za­niu z nowo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi, dzię­ki któ­rym meble będą słu­żyć każ­de­go dnia.


Leave a Reply