Zobacz najnowszy katalog naszej oferty

Meble tapi­ce­ro­wa­ne: sofy, wer­sal­ki, naroż­ni­ki z funk­cją spa­nia i pojem­ni­kiem na pościel. Meble poko­jo­we, sypial­nie, meble mło­dzie­żo­we, mate­ra­ce, krze­sła i sto­ły. Pro­du­cen­tem są reno­mo­wa­ni pol­scy pro­du­cen­ci mebli, m.in Black Red Whi­te (BRW), meble VOX i wie­lu innych. Zapra­sza­my do pobra­nia naj­now­sze­go nasze­go kata­lo­gu i odwie­dze­nia nasze­go skle­pu meblo­we­go w Lon­dy­nie. Ofe­ru­je­my naj­więk­szy wybór pol­skich mebli w UK.

Leave a Reply