Kolekcja mebli sypialnianych Stockholm

Funk­cjo­nal­na sypial­nia, któ­ra ocza­ru­je miło­sni­ków jasnych wnętrz. Bie­lo­ne fron­ty zesta­wio­ne z ciem­ny­mi bla­ta­mi w peł­ni odda­ją styl skan­dy­naw­ski. Dzię­ki tej kolek­cji stwo­rzysz uni­wer­sal­ną bazę, któ­rą uroz­ma­icisz paste­lo­wy­mi bądź inten­syw­ny­mi kolo­ra­mi. Meta­lo­we uchwy­ty, w któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne meble doda­ją im uro­ku. Wśród dostęp­nych ele­men­tów znaj­du­je się: komo­da, sza­fa, łóż­ko oraz szaf­ka noc­na. Odwiedź nasz show­ro­om w Londynie.


Leave a Reply