Szafy Nadir-meble do przechowywania

Szu­kasz miej­sca dla wszel­kie­go rodza­ju gar­de­ro­by? Zna­la­złeś. Mary­nar­ki, sukien­ki, żakie­ty swe­try i spodnie, aż po dodat­ki jak apasz­ki i obu­wie znaj­dą teraz wła­ści­we miej­sce w Two­im domu. Stwórz wła­sny model ide­al­nej sza­fy, wybie­ra­jąc jej wiel­kość, kolo­ry­sty­kę oraz funk­cjo­nal­ne ele­men­ty wypo­sa­że­nia dodatkowego.


Leave a Reply