Leda-subtelne połączenie nowoczesności i elegancji

Nowa­tor­ska for­ma brył, w któ­rych zaokrą­glo­no bla­ty, boki i fron­ty mebli pod­kre­śla ory­gi­nal­ne podej­ście do desi­gnu. Uwa­gę przy­ku­je nie tyl­ko styl, ale rów­nież wybar­wie­nie tych mebli. Kor­pus mebli wyko­na­no w kolo­rze modrzew sibiu zło­ty z widocz­ny­mi sło­ja­mi drew­na. Fron­ty dostęp­ne są w 2 wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: modrzew sibiu zło­ty oraz inox silver metal. Cha­rak­te­ry­stycz­ne meta­lo­we uchwy­ty oraz mar­ko­we akce­so­ria uła­twią korzy­sta­nie z zawar­to­ści szu­flad i szafek.