Kolekcja Braga-nowoczesne wnętrza oraz funkcjonalne rozwiązania

Sko­rzy­staj z kolek­cji Bra­ga aby stwo­rzyć mod­ną aran­ża­cję salo­nu. Cha­rak­te­ry­stycz­ne zaokrą­glo­ne kra­wę­dzie fron­tów oraz sub­tel­nie ukry­te uchwy­ty to ele­men­ty przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę. Ory­gi­nal­ny design to rów­nież zasłu­ga zesta­wie­nia bia­łych fron­tów z cie­płym wybar­wie­niem kor­pu­su dąb rivie­ra. Meble posia­da­ją mar­ko­we akce­so­ria oraz bez­piecz­ne har­to­wa­ne szkło, Meble te dosko­na­le spraw­dzą się w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Zapra­sza­my do odwie­dze­nia nasze­go skle­pu meblo­we­go w Lon­dy­nie i zapo­zna­nia się z naj­now­szą ofer­tą pol­skich mebli w UK.