Komody Haga-meble do przechowywania w skandynawskim stylu

Komo­dy zna­ne­go pro­du­cen­ta mebli-fir­mę Black Red Whi­te, to dosko­na­ły wybór dla osób, któ­rym w rów­nym stop­niu zale­ży na funk­cjo­nal­no­ści i mod­nym desi­gnie. Tra­dy­cyj­ne ramo­we fron­ty i sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka pozwa­la­ją użyć komo­dy we wnę­trzach skan­dy­naw­skich, tra­dy­cyj­nych i angiel­skich. Drew­nia­ne nogi i blat w odcie­niu dąb pol­ski pod­kre­śla­ją natu­ral­ny styl mebla, a zara­zem nada­ją aran­ża­cji przy­tul­ny cha­rak­ter tych mebli.
Do wybo­ru dwa kolo­ry kor­pu­sów i fron­tów: bia­ły cana­dian i sza­ry grau. Obie wer­sje zapew­nia­ją ponad­cza­so­wy wygląd.Komody te dosko­na­le spraw­dza­ją się przy inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu i zapew­nia­ją płyn­ne i ciche otwie­ra­nie.
Z komo­da­mi Haga z łatwo­ścią zapro­jek­tu­jesz funk­cjo­nal­ną prze­strzeń inspi­ro­wa­ną Skan­dy­na­wią zarów­no w salo­nie, jadal­ni, jak sypialni,czy przed­po­ko­ju. Pol­skie meble w skan­dy­naw­skim sty­lu teraz dostęp­ne w UK.Leave a Reply