Mitoda-inspiracja latami 60 od Black Red White

Pięk­ne i nie­ba­nal­ne rega­ły, któ­re możesz dowol­nie ze sobą zesta­wiać, by jak naj­funk­cjo­nal­niej zaaran­żo­wać prze­strzeń w swo­im domu. Meble Mito­da wystę­pu­ją w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: czar­ny antra­cyt i bia­ły cana­dian. Neu­tral­ny kor­pus sta­no­wi naj­lep­sze tło dla ksią­żek i dodat­ków, ponad­to moż­na go łatwo uroz­ma­icić kolo­ro­wy­mi inser­ta­mi. Zaufaj wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu w bran­ży meblar­skiej i zapo­naj się z ofer­tą dostęp­ną w Londynie.Leave a Reply