Muro-meblowe zestawy telewizyjne o najwyższej jakości.

Kom­ple­ty Muro wypo­sa­żo­no w mar­ko­we zawia­sy i pro­wad­ni­ce, któ­re pozwa­la­ją na łatwe użyt­ko­wa­nie i dostęp. Fron­ty sza­fek wcho­dzą­cych w zestaw zwień­czo­no ele­ganc­ką folią PVC. Dwu­barw­na bry­ła ma moż­li­wość mon­ta­żu dodat­ko­we­go oświe­tle­nia. Kolek­cja Muro to nie­zwy­kle prak­tycz­ny pomysł na mod­ne, a przy tym czy­ste, este­tycz­nie wnę­trze. Do wybo­ru sze­ro­ka ofer­ta rega­łów z pane­lem TV. Zapra­sza­my do nasze­go salo­nu meblo­we­go w Londynie.Leave a Reply