Moko-Rozbudowana kolekcja designerskich mebli w UK

Meble Moko to nie­zwy­kłe ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie kąci­ków tele­wi­zyj­nych, bufe­tów, witryn, komód, rega­łów i sto­li­ków. Stwórz salon poko­jo­wy we współ­cze­snej, mini­ma­li­stycz­nej sty­li­sty­ce inspi­ro­wa­nej lata­mi 60-tymi. Lek­kie i pojem­ne bry­ły mebli łączą uni­kal­ne kolo­ry i funk­cjo­nal­ność prze­cho­wy­wa­nia. Ciesz się oglą­da­niem fil­mów z bli­ski­mi, a w razie potrze­by ukryj TV za prze­suw­nym fron­tem. Wię­cej pro­po­zy­cji znaj­dziesz na naszej stro­nie lub odwie­dza­jąc nasz showroom.




Leave a Reply