Modai-mnogość wymiarów do każdej przestrzeni

Modai to powrót do począt­ku-do czy­stej for­my, bie­li, czer­ni i natu­ral­ne­go drew­na. Do wybo­ru lek­ka meta­lo­wa pod­sta­wa dla wybra­nych brył. Jako uzu­peł­nie­nie dostęp­ne są lek­kie i ażu­ro­we bla­ty sto­li­ków. Wszyst­ko to nada­je nie­zwy­kle mini­ma­li­stycz­ny cha­rak­ter. Poczuj na nowo powiew świe­żo­ści, jaki nie­sie ze sobą ultra­pro­sta linia i nowo­cze­sna, lek­ka bry­ła mebli.

Leave a Reply