Popularna kolekcja mebli Kaspian w nowej odsłonie

Klien­ci już posia­da­ją­cy meble z tej kolek­cji poko­cha­li je za pro­sto­tę, ele­ganc­ki styl i funk­cjo­nal­ność. Meble Kaspian teraz tak­że w kolo­rze bie­li, stwa­rza­ją­cej nowo­cze­sną ele­gan­cję z zacho­wa­niem funk­cjo­nal­no­ści.
Do natu­ral­nych brą­zów i odcie­ni drew­na, dołą­czył nowy kolor ele­ganc­kiej bie­li. Dowol­ność kon­fi­gu­ra­cji pozwa­la na stwo­rze­nie wła­snej aran­ża­cji mebli do sypial­ni, salo­nu, jadal­ni, a tak­że poko­ju dziec­ka, a wer­sje kolo­ry­stycz­ne mebli Kaspian moż­na ze sobą łączyć, dzie­ki temu same­mu stylowi.

kaspian_white_2
kaspian_white_1


Leave a Reply