Nowa kolekcja polskich mebli Koen II

Marzysz o sub­tel­nym i cie­płym wnę­trzu w swo­im domu? Postaw na pia­sko­we beże oraz deko­ry w cie­płym odcie­niu drew­na i zapo­znaj się z nową kole­cją.
Ele­ganc­ka prze­strzeń z deli­kat­ny­mi akcen­ta­mi i odpo­wied­nio dobra­na kolo­ry­sty­ka mebli i ścian oraz kil­ka wytwor­nych dodat­ków jest dosko­na­łą recep­tą na taki kli­mat we wnę­trzu. Jest to pro­po­zy­cja dla miło­śni­ków nowo­cze­snych i jed­no­cze­śnie przy­tul­nych wnętrz. Meblom tym nie bra­ku­je tak­że ory­gi­nal­no­ści, dzię­ki akcen­tom w ciem­nym odcie­niu sza­ro­ści w wybra­nych modu­łach. W kolek­cji Koen II znaj­du­je się wie­le modu­łów do urzą­dze­nia poko­ju dzien­ne­go lub sypial­ni — komo­dy, szaf­ki rtv, szaf­ki wiszą­ce, witry­ny, sza­fy, łóż­ko oraz szaf­kę noc­ną. Meble te spraw­dzą się rów­nież w jadal­ni i przedpokoju.

koen_ii_1
koen_ii_2


2 Comments

  1. Moim zda­niem naj­lep­sze meble w uk. Pole­cam tą fir­mę, gdzie kupi­łam swo­ją wyma­rzo­ną roz­kład­ną sofę oraz meble do sypial­ni z wygod­nym materacem.

  2. Cie­szę się, że przy­jeż­dza­jąc do Anglii mogę wypo­sa­żyć swo­je miesz­ka­nie w meble z Pol­ski o wyso­kiej jako­ści i za roz­sąd­ną cenę. Zale­tą Pań­stwa fir­my jest tak­że to że jest to sta­cjo­nar­ny sklep meblo­wy — moż­na zoba­czyć na żywo, usiąść, prze­te­sto­wać. A do Lon­dy­nu więk­szość klien­tów z innych tere­nów UK może pod­je­chać łącząc ten wyjazd ze zwie­dza­niem Lon­dy­nu — tak jak ja to zrobiłem 🙂

Leave a Reply