Nowa kolekcja mebli-Mezo

Nowa kolek­cja mebli Mezo, to ele­ganc­ka biel tak bar­dzo teraz mod­na w nowej odsło­nie. Meble pole­ca­ne szcze­gól­nie dla tych któ­rzy kocha­ją mini­ma­li­stycz­ne wnę­trza. Naj­now­sze tren­dy w aran­ża­cji łączą pro­sto­tę form z nie­sza­blo­no­wym desi­gnem.
Meble posia­da­ją kwa­dra­to­we, pro­ste uchwy­ty w kolo­rze sre­bra. Pogru­bio­ne boki mebli akcen­tu­ją sty­li­sty­kę wnę­trza. Kolo­ry­sty­kę fron­tów możesz wybrać spo­śród dwóch warian­tów: mato­wej bie­li lub z fron­ta­mi w wyso­kim poły­sku.
Mezo jest kolek­cją modu­ło­wą, a dostęp­ne ele­men­ty dają moż­li­wość two­rze­nia ukła­dów ide­al­nie dopa­so­wa­nych do potrzeb wszyst­kich domow­ni­ków. Komo­dy i szaf­ki moż­na dowol­nie ze sobą łączyć i zesta­wiać, dzię­ki cze­mu nie musisz kupo­wać nowych mebli, kie­dy znu­dzi Ci się Two­ja dotych­cza­so­wa aran­ża­cja. W tym samym sty­lu urzą­dzisz tak­że sypial­nię dzie­ki wygod­ne­mu łóż­ku, pojem­nej komo­dzie, lustrze oraz szaf­ce noc­nej. Uni­wer­sal­ny sto­lik oko­licz­no­ścio­wy, szaf­ka rtv, wiszą­ce pół­ki oraz witry­na dosko­na­le spraw­dzą się w poko­ju dzien­nym. Meble Mezo moż­na zasto­so­wać rów­nież w jadal­ni, przed­po­ko­ju i poko­ju młodzieżowym.

mezo_brw_1
mezo_brw_2


One Comment

  1. Wybie­ra­my się z mężem do Lon­dy­nu i przy oka­zji odwie­dzi­my Pań­stwa sklep. Tym bar­dziej, że nasi zna­jo­mi zamó­wi­li u Pań­stwa jakiś czas temu meble do sypial­ni i są bar­dzo zado­wo­le­ni. Z tego co widzę posia­da­cie ogrom­ny wybór. Do takich mebli jestem od lat prze­ko­na­na i bar­dzo mi się podobają.

Leave a Reply