Nowe sypialnie z oferty Black Red White

Poznaj nowe kolek­cje mebli do sypial­ni już do zamó­wie­nia w naszym skle­pie meblo­wym. Teraz wygod­nie i dobrze się wyśpisz. Przed­sta­wia­my zupeł­nie nowe kolek­cje mebli do sypial­ni, dzię­ki któ­rym na nowo polu­bisz poran­ki. Poznaj Tam­pa, Toulo­use i Hel­sin­ki i urzą­dzaj wnę­trze w ulu­bio­nym sty­lu.
Nowe kolek­cje mebli z natu­ral­nym wdzię­kiem to połą­cze­nie ponad­cza­so­wej pro­sto­ty i deli­kat­no­ści sty­lu skan­dy­naw­skie­go. Duet świe­żej bie­li i natu­ral­nych rysów drew­na w kolo­rze dąb wel­ling­ton wpro­wa­dza do wnę­trza mnó­stwo świa­tła. Bar­dzo pojem­na sza­fa z lustrza­ny­mi fron­ta­mi, wygod­ne łóż­ko z tapi­ce­ro­wa­nym wez­gło­wiem i funk­cjo­nal­ne szaf­ki noc­ne wyko­rzy­sta­ją poten­cjał każ­de­go wnę­trza. Deli­kat­na kolo­ry­sty­ka mebli to dosko­na­łe tło dla dodat­ków i deko­ra­cji w kon­tra­sto­wych kolorach.

helsinki_brw_1
tampa_brw_1
toulouse_brw_12 Comments

  1. Ślicz­ne sypial­nie, dokład­nie w takim sty­lu jak lubię. Skan­dy­naw­ski styl w pol­skich meblach to coś nowe­go. Tym bar­dziej, że wyglą­da to napraw­dę świetnie.

  2. Te sypial­nie bar­dzo łąd­nie wyglą­da­ją nie tyl­ko na zdję­ciach, ale tak­że w rze­czy­wi­sto­ści. Mia­łam oka­zję widzieć je na żywo w skle­pie w Polsce.

Leave a Reply