Nowe meblościanki BRW w ofercie

Urzą­dze­nie nie­wiel­kie­go poko­ju w nowo­cze­sne meble to już nie pro­blem. Z pomo­cą przy­cho­dzą nowo­cze­sne pro­po­zy­cje meblo­ścia­nek. Nowe kom­ple­ty Shark, Avro­ra i Argus zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o małych i nie­ustaw­nych wnę­trzach pokoi dzien­nych. Ide­al­ne i funk­cjo­nal­ne roz­wią­za­nia na co dzień to jest to cze­go więk­szość klien­tów szu­ka, zwłasz­cza przy ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni. Pro­du­cen­tem tych mebli jest z pew­no­ścią zna­na Pań­stwu fir­ma Black Red Whi­te (BRW) z Polski!

argus_brw_1
avrora_brw_1
shark_brw_1

One Comment

  1. To jest to, cze­go wła­śnie szu­ka­łam. Naj­lep­sze pol­skie meble w UK.

Leave a Reply