Polskie meble UK od Black Red White-Rovika

Rovi­ka to kolej­na kolek­cja z naszej boga­tej ofer­ty na pol­skie meble UK. Pozwo­li ona stwo­rzyć odro­bi­nę natu­ry w nowo­cze­snym wnę­trzu. Kor­pus w kolo­rze bia­ły połysk zesta­wio­no połą­czo­no z gład­ką, lsnią­ca bie­lą fron­tów, co two­rzy ide­al­ną, piek­ną ramę dla for­ni­ro­wa­nych szu­flad o wyczu­wal­nej struk­tu­rze dębo­we­go for­ni­ru drew­na ukła­da­ją­ce­go się w jodeł­kę.Kolek­cja …

Promocje na polskie meble w UK

Pol­skie meble dla każ­de­go i na każ­dą kie­szeń, w tym naroż­ni­ki, kana­py, sofy, tanie wer­sal­ki oraz meble poko­jo­we z Pol­ski. Jeste­śmy jed­nym z naj­więk­szych impor­te­rów pol­skich mebli do UK i zara­zem ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem kil­ku pro­du­cen­tów.Zaufaj fir­mie z ponad 15-let­nim doświad­cze­niem na ryn­ku angiel­skim. Wie­le pro­mo­cji. Pro­fe­sjo­nal­ne oraz facho­we doradz­two. Atrakcyje …

Polskie Meble UK — Wesker

Pokój nasto­lat­ka to miej­sce eks­pe­ry­men­tów z kolo­ra­mi i wzo­ra­mi, dla­te­go war­to stwo­rzyć mu uni­wer­sal­ną i solid­ną bazę w posta­ci nowo­cze­snych mebli mło­dzie­żo­wych. Pol­skie Meble UK – Wesker, to pro­ste, geo­me­trycz­ne bry­ły, lustrza­ny połysk bia­łych fron­tów wpi­szą się w gusta zarów­no chłop­ców, jak i dziew­czyn. Róż­no­rod­ność brył spra­wia, że urzą­dzisz funkcjonalną …

New models

We pre­sent the latest fur­ni­tu­re sug­ge­stions from the manu­fac­tu­rer Black Red Whi­te, which are alre­ady to be orde­red in our sto­re in Lon­don.The new pro­ducts inc­lu­de modern fur­ni­tu­re sys­tems (Ala­mo, Erla, Madi­son, Mode­sto) and clas­sic fur­ni­tu­re such as Kalio.Among the novel­ties the­re were also youth fur­ni­tu­re, inc­lu­ding Nan­du, Mel­ton youth …

Candi — use of high legs

Ano­ther new item stra­ight from Poland — Can­di Fur­ni­tu­re, which works per­fec­tly in the offi­ce, dining room and living room. Very popu­lar and now fashio­na­ble colors will allow you to match the sup­ple­ments witho­ut major pro­blems. The color of the fur­ni­tu­re warms and visu­al­ly bri­gh­tens the room. High legs and …

Orest — a combination of classic and modern style

With Polish fur­ni­tu­re, Orest, you will arran­ge a living room with 11 seg­ments ava­ila­ble in the colors of oak sono­ma truf­fle / oak sono­ma. The­se fur­ni­tu­re have both clas­si­cal and modern sty­le featu­res, whi­le gro­oved dark inserts and com­for­ta­ble han­dles are per­fect for eve­ry­day use. The­se fur­ni­tu­re are cha­rac­te­ri­zed by …