Bergen- zachwycające połączenie geometrycznych form

Ory­gi­nal­ne deta­le i sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, to jest to co wyróż­nia te meble. Spraw­dzą się one dosko­na­le w salo­nie jak i w sypial­ni. Pro­sta for­ma brył ozdo­bio­na jest cha­rak­te­ry­stycz­nym „wcię­ciem” w bocz­nych kra­wę­dziach. Dopeł­nie­niem bry­ły mebla jest rów­nież wysta­ją­cy, pro­sty cokół i ścię­te kra­wę­dzie fron­tów. Cie­płe wybar­wie­nie drew­na modrzew sibiu złoty …

Meble Balin-alternatywa dla wszechobecnej bieli

Dzię­ki wzor­nic­twu kolek­cja ta dosko­na­le pasu­je zarów­no do nowo­cze­snych, jak i kla­sycz­nych wnętrz. Pogru­bia­ny, masyw­ny kor­pus, któ­ry two­rzy wyjąt­ko­wą opra­wę dla gład­kich fron­tów z pro­stym uchwy­tem. Takie połą­cze­nie to wynik świe­że­go spoj­rze­nia na kla­sy­kę. Dopeł­nie­niem tego jest ciem­na kolo­ry­sty­ka łączą­ca widocz­ne usło­je­nie dąb mona­ste­ry i sto­no­wa­ną czerń uni. Meble te …

Possi Air-jeszcze świeższe spojrzenie na design

Jeśli szu­kasz inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i geo­me­trycz­nych form to te meble są dla Cie­bie. Possi Air to kolek­cja, któ­ra dopa­su­je się do każ­dej aran­ża­cji. Wizu­al­nie lek­ka i oszczęd­na sty­li­sty­ka doda­je ele­gan­cji nowo­cze­sne­mu wnę­trzu. Cha­rak­ter kolek­cji pod­kre­śla­ją ozdob­ne ele­men­ty w czte­rech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­ły, sza­ry wol­fram, czer­wo­ny i modrzew sibiu zło­ty. Komfortowe …

Meble Dinaro II-świeże spojrzenie na nowoczesne aranżacje

Meble Dina­ro II zapro­jek­to­wa­no z myślą o aran­ża­cji nowo­cze­snych pokoi dzien­nych. Ory­gi­nal­nym akcen­tem są masyw­ne listwy bocz­ne, któ­re uroz­ma­ica­ją pro­stą for­mę ele­men­tów. Pro­sto­tę brył dopeł­nio­no ory­gi­nal­ną for­mą uchwy­tów zin­te­gro­wa­nych z fron­tem. Cha­rak­ter mebli pod­kre­śla tak­że wybar­wie­nie dąb rivie­ra oraz efek­tow­nie pod­świe­tle­nie LED w witry­nach. Funk­cjo­nal­ność zapew­nia­ją akce­so­ria o pod­wyż­szo­nym standardzie …

Karet-alternatywa dla gładkich form

Nowo­cze­sna kolek­cja Karet przy­cią­ga wzrok pro­stą kon­struk­cją i nie­tu­zin­ko­wym cha­rak­te­rem. Pogru­bia­ne boki kor­pu­su sta­no­wią solid­ną opra­wę dla fron­tów. Możesz wybrać spo­śród 2 wer­sji wykoń­cze­nia fron­tów: z fre­za­mi pozio­my­mi lub pio­no­wy­mi. Funk­cjo­nal­ność mebli pod­no­szą sub­tel­ne uchwy­ty i mar­ko­we zawia­sy, któ­re gwa­ran­tu­ją płyn­ne otwie­ra­nie i zamy­ka­nie fron­tów. Atu­tem kolek­cji jest sze­ro­ka gama …

Luttich-nowoczesność inspirowana naturą

Odkryj rów­no­wa­gę pomię­dzy natu­rą, a nowo­cze­sno­ścią zapre­zen­to­wa­ną w kolek­cji mebli Lut­tich. Wybar­wie­nie dąb bari­que i widocz­ne usło­je­nie drew­na to odwo­ła­nie do natu­ry, któ­re spraw­dzi się w każ­dym wnę­trzu. To uni­wer­sal­na baza, któ­rą możesz prze­ła­mać kolo­ro­wy­mi dodat­ka­mi. Pro­sta sty­li­sty­ka i sub­tel­nie zaoblo­ny blat zosta­ją pod­kre­ślo­ne uchwy­ta­mi. Sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka w natu­ral­nym odcieniu …

Arendal-meble z ponadczasowym akcentem w salonie

Meble ponad­cza­so­we, a przy tym ele­ganc­kie i efek­tow­ne. Postaw na sub­tel­ne żło­bie­nia i odważ­ne akcen­ty w kolek­cji Aren­dal. Kla­sycz­ne wybar­wie­nie bie­li prze­ła­ma­no natu­ral­nym drew­nem w rogach brył, a for­ni­ro­wa­ne wstaw­ki prze­bi­ja­ją w prze­strze­niach mię­dzy szu­fla­da­mi i szaf­ka­mi. Fron­ty sza­fek ozdo­bio­no pio­no­wy­mi fre­za­mi, któ­re doda­ją wnę­trzu cha­rak­te­ru. Nowo­cze­sną linię pod­kre­śla­ją bezuchwytowe …

Meble Romance-skandynawska wizytówka mieszkania

Poko­chaj mod­ne, jasne i zachwy­ca­ją­ce aran­ża­cje w sty­lu skan­dy­naw­skim. Kolek­cja Roman­ce łączy w sobie ele­gan­cję, schlud­ność i funk­cjo­nal­ność. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne jasnych fron­tów z ciem­niej­szy­mi bla­ta­mi spraw­dzi się jako pod­sta­wa aran­ża­cji. Srebr­ne uchwy­ty i cha­rak­te­ry­stycz­ne ramy na fron­tach pod­kre­śla­ją cha­rak­ter linii tych mebli. Kolek­cja Roman­ce pozwo­li na aran­ża­cje zachwy­ca­ją­ce­go przed­po­ko­ju, tworząc …

Z meblami Luca Juzi stwórz prowansalskie wnętrze

Przy­tul­ne, jasne, domo­we to aran­ża­cje w sty­lu pro­wan­sal­skim. Teraz dostęp­ne tak­że w naszym skle­pie meblo­wym w Lon­dy­nie. Wspo­mnie­nia ze sło­necz­nych waka­cji oży­ją dzię­ki kolek­cji Luca Juzi. Pro­ste bry­ły zdo­bio­ne są ramia­ka­mi na fron­tach, któ­re pod­kre­ślą sty­li­sty­kę. Jasne kor­pu­sy i fron­ty w kolo­rze modrzew sibiu jasny prze­ła­mu­ją ciem­niej­sze bla­ty w wybarwieniu …

Kolekcja Lines-sposób na nowoczesną i użytkową sypialnię

Kolek­cja mebli sypial­nia­nych Lines spraw­dzi się w nowo­cze­snych aran­ża­cjach. Pro­ste bry­ły i prze­my­śla­ne roz­wią­za­nia pod­no­szą kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne ciem­nej sza­ro­ści (lava) i dąb car­pa­tia bie­lo­na z pew­no­ścią zachwy­ci miło­śni­ków sto­no­wa­nych aran­ża­cji. Spo­kój i ciszę pod­czas użyt­ko­wa­nia gwa­ran­tu­ją pro­wad­ni­ce z sys­te­mem ciche­go domy­ku. W skład kolek­cji Lines wcho­dzi łóżko …