Boca-pomysł na ożywienie białego przedpokoju

Z kolek­cją Boca stwo­rzysz jasną aran­ża­cję przed­po­ko­ju, dzię­ki prze­ła­ma­niu bie­li natu­ral­ny­mi dodat­ka­mi. Połą­cze­nie kla­sycz­nej bie­li w poły­sku i ele­men­tów w kolo­rze dąb rdzeń dosko­na­le spraw­dzi się we wnę­trzach zarów­no w sty­lu skan­dy­naw­skim jak i nowo­cze­snym.
Moż­li­wość zesta­wie­nia mebli pozwo­li opty­mal­nie wyko­rzy­stać prze­strzeń. W skład przed­po­ko­ju wcho­dzi wyso­ka 2‑drzwiowa sza­fa z lustrem, szaf­ka na buty z sie­dzi­skiem, komo­da, lustro i wie­szak na kurt­ki i płasz­cze. Jak widać pol­skie meble to nie tyl­ko meble­po­ko­jo­we, czy do sypial­ni, ale tak­że urzą­dzisz z nimi swój przed­po­kój w domu w UK.

Leave a Reply