Office Lux-nowoczesne, estetyczne i praktyczne meble biurowe

Ofer­ta pol­skich mebli w UK to nie tyl­ko meble poko­jo­we, mło­dzie­żo­we, jadal­nie, czy do sypial­ni, ale tak­że meble biu­ro­we. Sys­tem mebli biu­ro­wych Offi­ce Lux od BRW, to gwa­ran­cja kom­for­to­wych warun­ków pra­cy. Pro­sto­ta brył w połą­cze­niu z uni­wer­sal­ną kolo­ry­sty­ką dają wie­le moż­li­wo­ści aran­ża­cji biu­ra. Jasny sza­ry kor­pus jest sub­tel­ną ramą dla fron­tów, któ­re zosta­ły wyko­na­ne ze szkła lakie­ro­wa­ne­go w gra­fi­to­wym kolo­rze. Dzię­ki błysz­czą­cym ele­men­tom-fron­tom, pomiesz­cze­nie biu­ra wyda­je się optycz­nie znacz­nie więk­sze, a jego wygląd nabie­ra ele­gan­cji. W skład kolek­cji Offi­ce Lux wcho­dzi wie­le brył, któ­re moż­na dowol­nie ze sobą zesta­wiać, co pozwa­la zapro­jek­to­wać funk­cjo­nal­ne i nowo­cze­sne biuro.

Leave a Reply