Oryginalne meble do jadalni lub salonu

Jasny odcień z odwzo­ro­wa­niem słoi wier­nie odda­je natu­ral­ny design skan­dy­naw­skich mebli. Meble Amster­dam inspi­ro­wa­ne są tra­dy­cją skan­dy­naw­ską i holen­der­ską. Pogru­bio­ne boki i uchwy­ty w posta­ci czar­nych gałek, to połą­cze­nie, któ­re nada­je mu siel­ski wygląd i styl. Bez­gło­śne otwie­ra­nie fron­tów zapew­nia­ją solid­ne zawia­sy reno­mo­wa­nej firmy.

Modai-mnogość wymiarów do każdej przestrzeni

Modai to powrót do począ­t­ku-do czy­stej for­my, bie­li, czer­ni i natu­ral­ne­go drew­na. Do wybo­ru lek­ka meta­lo­wa pod­sta­wa dla wybra­nych brył. Jako uzu­peł­nie­nie dostęp­ne są lek­kie i ażu­ro­we bla­ty sto­li­ków. Wszyst­ko to nada­je nie­zwy­kle mini­ma­li­stycz­ny cha­rak­ter. Poczuj na nowo powiew świe­żo­ści, jaki nie­sie ze sobą ultra­pro­sta linia i nowo­cze­sna, lek­ka bry­ła mebli.

Moko-Rozbudowana kolekcja designerskich mebli w UK

Meble Moko to nie­zwy­kłe ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie kąci­ków tele­wi­zyj­nych, bufe­tów, witryn, komód, rega­łów i sto­li­ków. Stwórz salon poko­jo­wy we współ­cze­snej, mini­ma­li­stycz­nej sty­li­sty­ce inspi­ro­wa­nej lata­mi 60-tymi. Lek­kie i pojem­ne bry­ły mebli łączą uni­kal­ne kolo­ry i funk­cjo­nal­ność prze­cho­wy­wa­nia. Ciesz się oglą­da­niem fil­mów z bli­ski­mi, a w razie potrze­by ukryj TV za …

Muro-meblowe zestawy telewizyjne o najwyższej jakości.

Kom­ple­ty Muro wypo­sa­żo­no w mar­ko­we zawia­sy i pro­wad­ni­ce, któ­re pozwa­la­ją na łatwe użyt­ko­wa­nie i dostęp. Fron­ty sza­fek wcho­dzą­cych w zestaw zwień­czo­no ele­ganc­ką folią PVC. Dwu­barw­na bry­ła ma moż­li­wość mon­ta­żu dodat­ko­we­go oświe­tle­nia. Kolek­cja Muro to nie­zwy­kle prak­tycz­ny pomysł na mod­ne, a przy tym czy­ste, este­tycz­nie wnę­trze. Do wybo­ru sze­ro­ka ofer­ta regałów …

Mitoda-inspiracja latami 60 od Black Red White

Pięk­ne i nie­ba­nal­ne rega­ły, któ­re możesz dowol­nie ze sobą zesta­wiać, by jak naj­funk­cjo­nal­niej zaaran­żo­wać prze­strzeń w swo­im domu. Meble Mito­da wystę­pu­ją w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: czar­ny antra­cyt i bia­ły cana­dian. Neu­tral­ny kor­pus sta­no­wi naj­lep­sze tło dla ksią­żek i dodat­ków, ponad­to moż­na go łatwo uroz­ma­icić kolo­ro­wy­mi inser­ta­mi. Zaufaj wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu w …

Kolekcja Braga-nowoczesne wnętrza oraz funkcjonalne rozwiązania

Sko­rzy­staj z kolek­cji Bra­ga aby stwo­rzyć mod­ną aran­ża­cję salo­nu. Cha­rak­te­ry­stycz­ne zaokrą­glo­ne kra­wę­dzie fron­tów oraz sub­tel­nie ukry­te uchwy­ty to ele­men­ty przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę. Ory­gi­nal­ny design to rów­nież zasłu­ga zesta­wie­nia bia­łych fron­tów z cie­płym wybar­wie­niem kor­pu­su dąb rivie­ra. Meble posia­da­ją mar­ko­we akce­so­ria oraz bez­piecz­ne har­to­wa­ne szkło, Meble te dosko­na­le spraw­dzą się w codziennym …

Leda-subtelne połączenie nowoczesności i elegancji

Nowa­tor­ska for­ma brył, w któ­rych zaokrą­glo­no bla­ty, boki i fron­ty mebli pod­kre­śla ory­gi­nal­ne podej­ście do desi­gnu. Uwa­gę przy­ku­je nie tyl­ko styl, ale rów­nież wybar­wie­nie tych mebli. Kor­pus mebli wyko­na­no w kolo­rze modrzew sibiu zło­ty z widocz­ny­mi sło­ja­mi drew­na. Fron­ty dostęp­ne są w 2 wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: modrzew sibiu zło­ty oraz inox …

Szafy Nadir-meble do przechowywania

Szu­kasz miej­sca dla wszel­kie­go rodza­ju gar­de­ro­by? Zna­la­złeś. Mary­nar­ki, sukien­ki, żakie­ty swe­try i spodnie, aż po dodat­ki jak apasz­ki i obu­wie znaj­dą teraz wła­ści­we miej­sce w Two­im domu. Stwórz wła­sny model ide­al­nej sza­fy, wybie­ra­jąc jej wiel­kość, kolo­ry­sty­kę oraz funk­cjo­nal­ne ele­men­ty wypo­sa­że­nia dodatkowego.

Kolekcja mebli sypialnianych Stockholm

Funk­cjo­nal­na sypial­nia, któ­ra ocza­ru­je miło­sni­ków jasnych wnętrz. Bie­lo­ne fron­ty zesta­wio­ne z ciem­ny­mi bla­ta­mi w peł­ni odda­ją styl skan­dy­naw­ski. Dzię­ki tej kolek­cji stwo­rzysz uni­wer­sal­ną bazę, któ­rą uroz­ma­icisz paste­lo­wy­mi bądź inten­syw­ny­mi kolo­ra­mi. Meta­lo­we uchwy­ty, w któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne meble doda­ją im uro­ku. Wśród dostęp­nych ele­men­tów znaj­du­je się: komo­da, sza­fa, łóż­ko oraz szafka …

Zobacz najnowszy katalog naszej oferty

Meble tapi­ce­ro­wa­ne: sofy, wer­sal­ki, naroż­ni­ki z funk­cją spa­nia i pojem­ni­kiem na pościel. Meble poko­jo­we, sypial­nie, meble mło­dzie­żo­we, mate­ra­ce, krze­sła i sto­ły. Pro­du­cen­tem są reno­mo­wa­ni pol­scy pro­du­cen­ci mebli, m.in Black Red Whi­te (BRW), meble VOX i wie­lu innych. Zapra­sza­my do pobra­nia naj­now­sze­go nasze­go kata­lo­gu i odwie­dze­nia nasze­go skle­pu meblo­we­go w Lon­dy­nie. Oferujemy …