Karet-alternatywa dla gładkich form

Nowo­cze­sna kolek­cja Karet przy­cią­ga wzrok pro­stą kon­struk­cją i nie­tu­zin­ko­wym cha­rak­te­rem. Pogru­bia­ne boki kor­pu­su sta­no­wią solid­ną opra­wę dla fron­tów. Możesz wybrać spo­śród 2 wer­sji wykoń­cze­nia fron­tów: z fre­za­mi pozio­my­mi lub pio­no­wy­mi. Funk­cjo­nal­ność mebli pod­no­szą sub­tel­ne uchwy­ty i mar­ko­we zawia­sy, któ­re gwa­ran­tu­ją płyn­ne otwie­ra­nie i zamy­ka­nie fron­tów. Atu­tem kolek­cji jest sze­ro­ka gama kolo­ry­stycz­na, któ­ra pozwa­la wypo­sa­żyć wnę­trze zgod­nie z wła­sny­mi upodo­ba­nia­mi. Modu­ło­wa kolek­cja Karet to pro­po­zy­cja ide­al­na do sypial­ni, gar­de­ro­by, biu­ra, salo­nu oraz przed­po­ko­ju.
Jeże­li poszu­ku­jesz funk­cjo­nal­nych i prak­tycz­nych roz­wią­zań do swo­ich wnętrz to te meble są dla Cie­bie teraz dostęp­ne tak­że w UK. Zapo­znaj się z naj­now­szą ofer­tą pol­skich mebli BRW.

Leave a Reply