Luttich-nowoczesność inspirowana naturą

Odkryj rów­no­wa­gę pomię­dzy natu­rą, a nowo­cze­sno­ścią zapre­zen­to­wa­ną w kolek­cji mebli Lut­tich. Wybar­wie­nie dąb bari­que i widocz­ne usło­je­nie drew­na to odwo­ła­nie do natu­ry, któ­re spraw­dzi się w każ­dym wnę­trzu. To uni­wer­sal­na baza, któ­rą możesz prze­ła­mać kolo­ro­wy­mi dodat­ka­mi. Pro­sta sty­li­sty­ka i sub­tel­nie zaoblo­ny blat zosta­ją pod­kre­ślo­ne uchwy­ta­mi. Sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka w natu­ral­nym odcie­niu dąb bari­que ozdo­bio­na jest pozio­my­mi żło­bie­nia­mi na fron­tach. Kom­for­to­we użyt­ko­wa­nie to zasłu­ga mar­ko­wych akce­so­riów z sys­te­mem ciche­go domy­ku. W witry­nach znaj­du­je się szkło bar­wio­ne i oświe­tle­nie, dzię­ki cze­mu pokój dzien­ny zyska nowy blask i cha­rak­ter. Kolek­cja ta dedy­ko­wa­na jest do przed­po­ko­ju i salo­nu, w któ­rych stwo­rzysz spój­ną aran­ża­cję. Wię­cej pro­po­zy­cji na naszej stro­nie lub zapra­sza­my do odwie­dze­nia nasze­go skle­pu meblo­we­go w Londynie.

Leave a Reply