Arendal-meble z ponadczasowym akcentem w salonie

Meble ponad­cza­so­we, a przy tym ele­ganc­kie i efek­tow­ne. Postaw na sub­tel­ne żło­bie­nia i odważ­ne akcen­ty w kolek­cji Aren­dal. Kla­sycz­ne wybar­wie­nie bie­li prze­ła­ma­no natu­ral­nym drew­nem w rogach brył, a for­ni­ro­wa­ne wstaw­ki prze­bi­ja­ją w prze­strze­niach mię­dzy szu­fla­da­mi i szaf­ka­mi. Fron­ty sza­fek ozdo­bio­no pio­no­wy­mi fre­za­mi, któ­re doda­ją wnę­trzu cha­rak­te­ru. Nowo­cze­sną linię pod­kre­śla­ją bez­u­chwy­to­we fron­ty, har­to­wa­ne szkło i oświe­tle­nie LED. Wyko­rzy­staj komo­dę, rega­ły, szaf­kę rtv oraz pół­kę i stwórz ory­gi­nal­ny salon. Łatwy dostęp do zawar­to­ści zapew­nia­ją ukry­te uchwy­ty w posta­ci żło­bień w gór­nej czę­ści frontów.

Leave a Reply