Meble Romance-skandynawska wizytówka mieszkania

Poko­chaj mod­ne, jasne i zachwy­ca­ją­ce aran­ża­cje w sty­lu skan­dy­naw­skim. Kolek­cja Roman­ce łączy w sobie ele­gan­cję, schlud­ność i funk­cjo­nal­ność. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne jasnych fron­tów z ciem­niej­szy­mi bla­ta­mi spraw­dzi się jako pod­sta­wa aran­ża­cji. Srebr­ne uchwy­ty i cha­rak­te­ry­stycz­ne ramy na fron­tach pod­kre­śla­ją cha­rak­ter linii tych mebli. Kolek­cja Roman­ce pozwo­li na aran­ża­cje zachwy­ca­ją­ce­go przed­po­ko­ju, two­rząc har­mo­nij­ną wizy­tów­kę Two­je­go domu w UK. Meble te pocho­dzą z kolek­cji mebli Black Red White.

Leave a Reply