Meble Dinaro II-świeże spojrzenie na nowoczesne aranżacje

Meble Dina­ro II zapro­jek­to­wa­no z myślą o aran­ża­cji nowo­cze­snych pokoi dzien­nych. Ory­gi­nal­nym akcen­tem są masyw­ne listwy bocz­ne, któ­re uroz­ma­ica­ją pro­stą for­mę ele­men­tów. Pro­sto­tę brył dopeł­nio­no ory­gi­nal­ną for­mą uchwy­tów zin­te­gro­wa­nych z fron­tem. Cha­rak­ter mebli pod­kre­śla tak­że wybar­wie­nie dąb rivie­ra oraz efek­tow­nie pod­świe­tle­nie LED w witry­nach. Funk­cjo­nal­ność zapew­nia­ją akce­so­ria o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie gwa­ran­tu­ją­ce płyn­ne i ciche domy­ka­nie fron­tów oraz szu­flad. Z ele­men­ta­mi kolek­cji Dina­ro II urzą­dzisz wnę­trze prze­stron­ne­go, mod­ne­go salo­nu i jadalni.

Leave a Reply