Possi Air-jeszcze świeższe spojrzenie na design

Jeśli szu­kasz inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i geo­me­trycz­nych form to te meble są dla Cie­bie. Possi Air to kolek­cja, któ­ra dopa­su­je się do każ­dej aran­ża­cji. Wizu­al­nie lek­ka i oszczęd­na sty­li­sty­ka doda­je ele­gan­cji nowo­cze­sne­mu wnę­trzu. Cha­rak­ter kolek­cji pod­kre­śla­ją ozdob­ne ele­men­ty w czte­rech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bia­ły, sza­ry wol­fram, czer­wo­ny i modrzew sibiu zło­ty. Kom­for­to­we użyt­ko­wa­nie zapew­nia sys­tem ciche­go domy­ka­nia. Stwórz zachwy­ca­ją­ce aran­ża­cje poko­ju dzien­ne­go i sypial­ni już dziś dzię­ki dostęp­nym 4 warian­tach kolo­ry­stycz­nych fron­tów: bia­ły, sza­ry wol­fram, czer­wo­ny i modrzew sibiu zło­ty. Cie­ka­wym roz­wią­za­niem jest zaoblo­ne kra­wę­dzie fron­tów, któ­re wysta­ją ponad kor­pus bry­ły peł­niąc funk­cję uchwy­tów.
Reno­mo­wa­ne akce­so­ria z sys­te­mem ciche­go domy­ka­nia zapew­nia­ją kom­for­to­we użyt­ko­wa­nie mebla na co dzień. Ele­men­ty Possi Air możesz posta­wić niskich nogach: drew­nia­nych, meta­lo­wych lub z two­rzy­wa sztucz­ne­go do wyboru.

Leave a Reply