Meble Balin-alternatywa dla wszechobecnej bieli

Dzię­ki wzor­nic­twu kolek­cja ta dosko­na­le pasu­je zarów­no do nowo­cze­snych, jak i kla­sycz­nych wnętrz. Pogru­bia­ny, masyw­ny kor­pus, któ­ry two­rzy wyjąt­ko­wą opra­wę dla gład­kich fron­tów z pro­stym uchwy­tem. Takie połą­cze­nie to wynik świe­że­go spoj­rze­nia na kla­sy­kę. Dopeł­nie­niem tego jest ciem­na kolo­ry­sty­ka łączą­ca widocz­ne usło­je­nie dąb mona­ste­ry i sto­no­wa­ną czerń uni. Meble te posia­da­ją w stan­dar­dzie reno­mo­wa­ne akce­so­ria z cichym domy­kiem. Już dziś stwórz sty­lo­wy i mod­ny pokój dzien­ny przy uży­ciu ele­men­tów z kolek­cji Balin i odwiedź nasz showroom.

Leave a Reply