Bergen- zachwycające połączenie geometrycznych form

Ory­gi­nal­ne deta­le i sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, to jest to co wyróż­nia te meble. Spraw­dzą się one dosko­na­le w salo­nie jak i w sypial­ni. Pro­sta for­ma brył ozdo­bio­na jest cha­rak­te­ry­stycz­nym „wcię­ciem” w bocz­nych kra­wę­dziach. Dopeł­nie­niem bry­ły mebla jest rów­nież wysta­ją­cy, pro­sty cokół i ścię­te kra­wę­dzie fron­tów. Cie­płe wybar­wie­nie drew­na modrzew sibiu zło­ty doda wnę­trzu nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu i spój­ną całość. Mar­ko­we akce­so­ria z sys­te­mem ciche­go domy­ka­nia pozwa­la­ją na kom­for­to­we użyt­ko­wa­nie mebla na co dzień.

Leave a Reply