Dreviso-modne i jasne meble w klimacie Skandynawii

Przy pro­jek­to­wa­niu kolek­cji Dre­vi­so inspi­ro­wa­no się skan­dy­naw­ską pro­sto­tą i natu­rą. Pod­sta­wę aran­ża­cji sta­no­wi połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne bie­li i dębu west­min­ster. Pio­no­we żło­bie­nia na fron­tach, prze­dłu­ża­ne listwy bocz­ne peł­nią­ce rolę ory­gi­nal­nych uchwy­tów prze­ła­mu­ją pro­sto­tę brył tych mebli. Wyjąt­ko­wy nastrój pomo­gą stwo­rzyć prze­szklo­ne fron­ty i dostęp­ne oświe­tle­nie LED. Zestaw ze sobą komo­dę, szaf­kę RTV, pół­kę i zróż­ni­co­wa­ne witry­ny i stwórz jed­no­rod­ny wystrój salo­nu i jadal­ni. Pol­skie meble w skan­dy­naw­skim sty­lu tyl­ko w Euro Fur­ni­tu­re. Naj­więk­szy wybór mebli w Lon­dy­nie jak i w Anglii.Leave a Reply