Meble Balder-mocny akcent we wnętrzu

Nowa pro­po­zy­cja. Postaw na nowo­cze­sną aran­ża­cję z kolek­cją mebli Bal­der. Pro­sty styl i uni­wer­sal­ne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne: dąb rivie­ra i bia­ły połysk, będzie pod­sta­wą dla sty­lo­wych dodat­ków. To, co wyróż­nia kolek­cję to pogru­bia­ne listwy kor­pu­su i kon­tra­stu­ją­ce z nimi mini­ma­li­stycz­ne uchwy­ty. Wyko­rzy­staj modu­ło­wą kolek­cję Bal­der i wykreuj wnę­trze swo­je­go wyma­rzo­ne­go salo­nu, sypial­ni lub poko­ju młodzieżowego.

Leave a Reply