Kolekcja Zele to od dzisiaj lekka forma w Twoim domu

Dla tych, któ­rzy lubią nowo­cze­sność i dla tych, któ­rzy cenią pięk­no dębo­wych mebli powsta­ła kolek­cja Zele. Kor­pus w wybar­wie­niu dąb wotan zesta­wio­no z fron­ta­mi w kolo­rze bia­ły połysk, łącząc pro­sto­tę z ele­gan­cją. Nowo­cze­sny cha­rak­ter pod­kre­śla­ją uchwy­ty zin­te­gro­wa­ne z gór­ną kra­wę­dzią fron­tów, a mecha­nizm push to open oraz szkło har­to­wa­ne w witry­nach pozwo­lą na kom­for­to­we użyt­ko­wa­nie. Zróż­ni­co­wa­ne bry­ły z modu­ło­wej kolek­cji Zele stwo­rą uda­ną aran­ża­cję sypial­ni, salo­nu lub poko­ju młodzieżowego.

Leave a Reply