Elis-meble do nowoczesnego pokoju dziennego

Uni­wer­sal­ną biel połą­czo­no tu z ele­men­ta­mi natu­ral­ne­go drew­na two­rząc inspi­ru­ją­ca kom­po­zy­cję. Ory­gi­nal­nie drew­nia­ne listwy naroż­ne z drew­na buko­we­go, brak uchwy­tów oraz pro­fe­sjo­nal­ne akce­so­ria wpi­su­ją się w tren­dy nowo­cze­snych roz­wią­zań wnę­trzar­skich. Wybór pomię­dzy sub­tel­ny­mi nóż­ka­mi a ele­ganc­ki­mi coko­ła­mi dla poszcze­gól­nych elemn­tów. W kolek­cji Elis znaj­dziesz 12 ele­men­tów: 4 rodza­je sza­fek wiszą­cych i witryn oraz po 2 rodza­je sza­fek rtv i komód. Bez­u­chwy­to­we meble otwie­ra­ją się poprzez naci­śnię­cie na front, a ich wygod­ne użyt­ko­wa­nie to zasłu­ga sys­te­mu rów­no­mier­ne­go i ciche­go domy­ka­nia. Elis-wyso­ka jakość pol­skich mebli Black Red White.

Leave a Reply